useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Collection: Codex Diplomaticus Neerlandicus I/1, 1848 (Google data)

Codex diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis I/1, Utrecht (1848)

Im Rahmen einer Kooperation mit der Firma Google wurde im Jahr 2012 von der HKI Köln dieses gedruckte Urkundenbuch für die Aufnahme in Monasterium.net automatisch aufbereitet. Bitte beachten sie, dass die Daten dieser Sammlung auf einem automatischen Texterkennungs-Verfahren (OCR) beruhen, das nicht immer den Standard einer menschlichen Transkription erreicht. Ebenso sind die Ergebnisse der automatischen Gliederung der Texte nicht immer zufriedenstellend. Dem kollaborativen Ideal von Monasterium.net folgend bitten wir die Benutzer darum, die nicht immer befriedigende Qualität zu entschuldigen und an der Verbesserung der Daten mitzuarbeiten.


VOORREDE


Wenschende te voldoen aan het verlangen van verscheidene Leden van het Historisch Gezelschap, te Utrecht gevestigd, en tevens te beantwoorden aan de eischen der geschied­ kundige wetenschap, heeft het Bestuur der gemelde vereeniging hot noodig geoordeeld, volgens Art. 38 no. 5 van het Reglement, een aanvang te maken met de uitgave van een Codex Diplomaticus of Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de geschiedenis des Vaderlands. Zonder uit te weiden over de erkende waarde van bezegelde oorkonden en andere oorspronkelijke historische bescheiden , als echte en naautokeurige bronnen voor de geschiedenis der tijden, gebeurtenissen en personen, tot welke zij behooren, acht de Com­ missie van redactie het niettemin van haren pligt, zich met weinige woorden te verkla­ ren over den aard der in den Codex Diplomaticus op te nemen stukken en over de beginselen, welke bij de uitgave daarvan door haar zijn aangenomen.


Met voorbehouding der vrijheid, om onnaauwkeurig uitgegeven oorkonden , waarvan de origineelen voorhanden zijn, of enkel in buitenlandsche werken voorkomende chartert, over te drukken , zal zij zich evenwel aanvankelijk bij voorkeur bepalen tot onbekende charters en andere oorkonden^ betrekkelijk de algemeene geschiedenis des vaderlands, in den engeren of ruimeren zin, waarin het woord vaderland in verschillende tijdperken moet opgevat worden. Deze oorkonden zullen niet dan met korte , onvermijdelijke aan­ merkingen toegelicht worden.


Ten einde zooveel mogelijk orde in liet geheel te bewaren, wordt de Codex Diplomaticus in twee hoofd-afdeelingen gescheiden, waarvan het eene gedeelte het Tijdvak der Middel­ eouwen , en het andere de Nieuwe Geschiedenis behelst. Voorts zullen oorkonden, tot hetzelfde onderwerp betrekkelijk, zooveel mogelijk te zamen, in chronologische volgorde, gegeven worden en zal daarbij de korte inhoud van reeds elders gedrukte charters kunnen worden gevoegd, zoo daaruit aanleiding kan genomen worden, om naar de nog bestaande origineele stukken te verwijzen. De beide hoofd-afdeelingen, van welke telkens te gelijk eene aflevering, met afzonderlijke paginatuur, aan de leden toegezonden wordt, zullen op het einde van iederen jaargang een boekdeel uitmaken, hetwelk door de noodige registers voor de wetenschap meer bruikbaar en toegankelijk zal worden gemaakt. Ofschoon de Redactie bij de uitgave der oorkonden naauwkeurigheid en getrouwheid tot hoofdbeginselen stelt, meent zij echter zonder nadeel der wetenschap, in plaats van de meest toevallige interpunctie, de gebruikelijke te mogen stellen, en de gewone en hoofd­ letters des noods te verwisselen.


Het Bestuur van het Historisch Gezelschap heeft ten slotte een vriendelijk woord lot alle Leden dezer vereeniging, hen daarbij in het belang der vaderlandsche geschie­ denis met aandrang uitnoodigende, om ook het hunne wel te willen bijdragen tot opluistering van den uit te geven Codex Diplomaticus, en alzoo langs dezen weg be­ langrijke stukken, in bijzondere of openbare archieven berustende, door den druk aan het licht te brengen.


De Commissie van Redactie:


UTRECHT, Julij 1848.


A. M. C. vak ASCH va» WIJCK. C. L. SCHÜLLER tot PEURSUM. F. H. C. DRIELING. J. J. db GEER Jimotv.