useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondDőry család, grófi (Q 222)
A preface will be available soon.
Charter: 65623
Date: 1332-07-01
AbstractEGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65623
Date: 1405-08-10
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65624
Date: 1417-06-17
AbstractARADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65627
Date: 1418-03-07
AbstractOZORAI PIPO TEMESI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65625
Date: 1418-11-17
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65625
Date: 1418-11-28
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65626
Date: 1422-05-06
Abstractsexto die octav. Georgii. Az egri káptalan bizonyságlevele annak az ítéletnek a végrehajtásáról, amelyet Garai Miklós nádor Keweczes-i Cynege Miklós fia György között egyrészről és Twlus-i Domokos fiai: Dénes s Benedek, Nyek-i Dávid fia: Simon meg Twlus-i Mátyás fia János között másrészről a Borsod megyei Twlus possessió felosztása ügyében hozott és amelyben le van írva a végrehajtás folyamata, az egyes feleknek jutott rész és azok mennyisége, valamint határa. Eredeti, hártya, F. p. elveszett. Borsod m.: tulus helység és osztálya, sok földrajzi név, határjelek, falukép, jobbágynevek, jobbágytelkek.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65627
Date: 1433-07-01
Abstractin Zenthlazlowara. f. quarta p. Petri et Pauli. Sax Eberhard, Zenthlazlovara kapitánya, bizonyítja, hogy Roman fiai: Dénes és Lukács, Borzaffew-i kenézek, a maguk és testvéreik nevében azt a vádat emelték Juga fia Péter és Fülöp fia László, szintén Borzaffew-i kenézek ellen, hogy ezek a Borzaffew districtusban a Maylathmaycho patak mellett fekvő, Marucho possessiójuk határában a legtöbb földjüket hatalmaskodva elfoglalták; az alperesek tagadták bűnösségüket és földjeik határaira bemutatták Ozorai Pipó temesi comes 1418. március 7-i kiadványát. Az ebben foglalt határok ellenőrzésére kiküldött, név szerint felsorolt kenézek megállapították, hogy ezek a határok ma is érvényben vannak és a kapitány a határok tekintetében a két félnek örök hallgatást parancsol azzal, hogy egymást a határok ügyében többé ne háborgassák. (Teljes szöveg.) Litt. adjudicat. Eredeti, papír, hajtásoknál kissé rongált és hiányos, szöveg alatt rányomott pecsét maradványa, mellette modern másolat. Borzafő districtusban Marucha kenéz birtok. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) SAX EBERHARD SZENTLÁSZLÓVÁRI KAPITÁNY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65628
Date: 1435-11-24
AbstractTatha. quinquagesimo die octav. Michaelis. Zsigmond király ítélete Gother és Stos budai polgárok, felperesek és Bagd-i Literatus Miklós, a váradi püspöki kúria volt provizora alperes között, egyben parancsa az aradi káptalanhoz az ítélet végrehajtására és az erről teendő jelentésre vonatkozólag. Litt. adjudicat. et mand. judic. (Kivonatos szöveg.) Átírja tartalmilag az aradi káptalan 1436. április 8-i jelentésében, Arad m.: Berekszó, Rékás, Felsőbagd, Alsóbagd és Bak helységek. E helységek becslése, jobbágytelkei; Budai polgárok. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65628
Date: 1436-04-08
Abstractquinto die f. quarte p. dominic. Ramispalmarum. Az aradi káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy 1435. november 24-én kelt ítéletlevelének végrehajtásaképpen Bagd-i Literatus Miklósnak, a váradi püspöki kuria volt provizorának az Arad megyei Berekzow, Rekas, FelseBaagd, Alsobagd, és Baak possessiókban bírt észeit megállapították, a jobbágytelkeket megbecsülték és azoknak birtokába zálogjogi fedezet címén Gother és Stos budai polgárokat statuálták azok mindaddig való használatára, míg a nevezett Literatus Miklós vagy más erre jogosult azokat a nevezett polgároktól ki nem váltja. Eredeti, papír, vízfoltos, hajtásnál kissé rongált + Modern más. Hátlapján rány. p. maradv. Falukép. ”Sessiones seu domos.” Litt. rel. super sestimatione et stat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ARADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65629
Date: 1465-05-20
AbstractA leleszi konvent bizonyítja, hogy Horwath Balázs özvegye: Katalin asszony - Chobad-i Raacz Miklós leánya - és fia: Miklós - név szerint felsorolt társaik nevében is a Lypythoczky János által megölt Chobad-i Gergely vérdíja fejében e Gergely özvegyének és 7 név szerint felsorolt fiának az Abauj megyei Chobad possessióban levő részeiket örök jogon átengedték, illetve nekik askribálták. Eredeti, hártya + Modern más. Ép f. p. LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65630
Date: 1469-04-20
AbstractAz egri káptalan bizonyítja, hogy a Kaza helységben lakó Soos Ambrus jobbágy Inanch-i Tamás feleségének Ilona asszonynak és Margit hajadonnak - Thornalya-i Benkes Péter leányainak - nevében ezek testvéreit: Thornalya-i Miklóst, Pétert, másik Miklóst és Ferencet a Borsod megyei két Zolga nevű possessióban lévő részeik elidegenítésétől, Sayozenthpether-i Literatus Pált pedig azok megszerzésétől eltiltja, mert e részek a leányágat is illetik. - Borsod megyei helységek: Szolga és Kaza, Sajószentpéter, kaza-i jobbágy neve, jobbágy mint ügyvéd - Hátlapján rányomott pecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65631
Date: 1470-05-21
Abstractf. secunda a. Urbanii. A jászói konvent bizonyítja, hogy előtte László fiai: Péter és László Malah-i nemesek a maguk és név szerint felsorolt fiaik meg más vérrokonaik nevében a Gömör megyei Malah nevü possessiójuknak a felét - a kiadványban foglalt feltételekkel - Mellethe-i Barna Lőrincnek és Györgynek meg a többi név szerint felsorolt, Mellétei Barna családbelieknek adományozták örök jogon. Eredeti, papír. Hátlapján rány. p. h. JÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65633
Date: 1479-00-00
AbstractA váradi káptalan bizonyítja, hogy előtte Wanchod-i .... felesége .... és Nystha-i György felesége: Ilona asszony - fiaik és leányaik nevében is - nyugtatták Wanchod-i Balázst, mert az nekik az őket atyjuk birtokai után megillető leánynegyed, hitbér és nászajándék fejében eleget tett. - Kb. a fele van, a jobb fele, restaurálva. - Hátlapján rányomott pecsét maradványa. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) VÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65632
Date: 1479-12-04
AbstractBátori István országbíró bizonyítja, hogy Saagh-i János pert indított Heren-i Bálint, Choltho-i Literatus Tamás, Orohwan-i Péter és Ambrus, meg név szerint felsorolt társaik, Gömör megyei nemesek ellen., mert ezek a panaszos Gömör megyei Panyth possessiója határában levő erdőt nagy részében kivágták és a kitermelt fát kocsikra rakva elhurcolták és a panaszos egy jobbágyát meg akarták ölni; majd a Mehy-i plébános házát rohanták meg és a plébánost akarták megölni, Panyth-ból a panaszos egy jobbágyát erőszakosan Kyscholtho possessióba hurcolták át, más Panyth-i jobbágyokat Pelsevcz oppidumból hazatérőben megvertek, a Zenthlelek és Mehy possessiók határát képező Thwrocz folyót kitérítették medréből és így Mehy-től a Thyzthamarthalya földeket Zenthlelek-hez csatolták, mindezt tanúvallatásokról szóló kiadványokkal igazolták; mivel az alperesek ártatlannak mondották magukat, az országbíró eskütársakkal leteendő tisztító esküt ítélt meg nekik arra vonatkozólag, hogy ők a vád tárgyában teljesen ártatlanok. - Hajtásoknál szakadozott, rongált, kissé hiányos. - Zárópecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65634
Date: 1487-03-20
AbstractEGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65635
Date: 1488-05-18
AbstractA leleszi konvent bizonyítja, hogy előtte Kyrsano-i György özvegye Erzsébet asszony - Ramochahaza-i Ramocha György leánya - nyugtatja Kyrsano-i Gergelyt és Jánost, mert azok neki elhalt férjének javaiból őt megillető hitbér és nászajándék fejében eleget tettek. - Papír - Hátlapján rány.p.h. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65636
Date: 1500-02-04
AbstractA leleszi konvent bizonyítja, hogy Peren-i Pál és István részeiket az Abaúj megyei Dethek possessióban 42 arany Ft-ért a visszaváltásig Checze-i Lőrinc nemesnek elzálogosították. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65637
Date: 1500-05-01
AbstractGeréb Péter országbíró meghagyja a jászói konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében a királyi ember Barcz-i Benedek unokáját: Benedeket, feleségét és fiát a Borsod megyei Bys prédium és Senye possessióban 3 jobbágytelek birtokába örök jogú inscriptio alapján bevezesse. - boldvai jobbágynevek, szomszédok – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). GERÉB PÉTER ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65637
Date: 1500-07-15
AbstractA jászói konvent bizonyítja, hogy Geréb Péter országbíró 1500 máj. 1-i parancsára Barcz-i Benedeket, feleségét és fiát Senye possessióban egy lakott és kettő lakatlan jobbágytelek birtokába - a név szerint felsorolt szomszédok jelenlétében - ellenmondás nélkül bevezették. - Hártya, gyűrődött, vízfoltos - Függőpecsétje elveszett – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). JÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65638
Date: 1500-07-25
AbstractAz egri káptalan bizonyítja, hogy Koromhaza-i Korom Lőrinc özvegye: Márta asszony - Pesth-i Thewrek Balázs leánya - egészen deserta és ruinosa házát a Borsod megyei Myskolcz oppidumban, valamint szőlőjét Mickolcz határában a Babony Bercz promontoriumon Myskolcz-i András mester áldozárnak, a Szent István parochialis egyház mellett épült Szent Mihály kápolna rektorának 60 magyar arany Ft örök áron eladta. - Papír - Hátlapján a ketté hajtott papír között rány.p.maradv. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65639
Date: 1501-00-00
AbstractMiskolc város bizonyítja, hogy Gesdra Tamás özvegye Gertrud asszony Baboni Berch-en fekvő irtványát 6 1/2 forint örök áron Bak Dénesnek eladta. - Szöveg alatt rányomott pecsét helye. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). MISKOLC VÁROS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65640
Date: 1506-03-20
AbstractAnna királyné Borsod megye nemességének, különösen pedig Puthnak-i Jánosnak, a királyi aulicusok kapitányának kérésére Olayos Gergely Myskolcz városi polgárnak a városban álló és általa lakott telkét mindenfajta census vagy taksa vagy más adó fizetése alól mentesíti, egyben meghagyja az összes exactoroknak, hogy e kiváltságlevele értelmében a fundus után semmiféle adót ne szedjenek. - Papír - Szöveg alatt rány.p.helye – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). ANNA KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65641
Date: 1506-09-03
AbstractAz egri káptalan bizonyítja, hogy Zenthersebeth-i János fia János - név szerint felsorolt fiai nevében is - édestestvérének, Zenthersebeth-i Bernátnak a heves megyei NaghZenthersebeth possessióban lévő 6 lakatlan jobbágytelkét azért a 120 magyar Ft-ért, amelynek fejében a nevezett Bernát részeit - e 6 telek kivételével - a Heves megyei Naghzenthersebeth és KysZenthersebeth possessiókban, és János édesnővére Katalin asszony, részét KysZenthersebeth-ben és leánynegyedét NaghZenthersebeth-ben először Zenthersebeth-i Sebestyénnek, majd halála után özvegyének: Margit asszonynak és név szerint felsorolt gyermekeik örök jogon eladták, és ezen felül további 80 magyar F-ért e Margit asszonynak és név szerint felsorolt gyermekeinek örök áron eladta. - Déli hártya - Függőpecsétje elveszett – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65643
Date: 1507-04-20
AbstractA budai káptalan bizonyítja, hogy Rada-i Demether Péter leánya: Anna és ennek fia: Thwros Máté (?) - fiaik és más vérrokonaik nevében is - egy nemesi most jobbágy által lakott nemesi telküket a Pest megyei Rada possessióban Nemegh-i Lukács nemesnek 100 magyar arany forintért - a kiadványban foglalt feltételekkel - örök áron eladták. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). BUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65642
Date: 1508-07-09
AbstractA csanádi káptalan bizonyítja, hogy Harmathi János, Mihály, László, Boldizsár és András meg Harmathi Miklós édestestvérek, Harmath-i nemesek és Gewrky-i Bagdj István fia és felesége nevében is a Temes megyei Rekezkenez possessióban levő nemesi kúriájukat a Horgaswcza utcában két jobbágytelekkel együtt a Harmathi nemesek anyjának: Apolina asszonynak és nővérüknek: Mártának örök jogon leányjogaik kiegyenlítésére átengedték és adományozták. - Közepe olvashatatlanul halvány írású. - Függő pecsét elveszett. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). CSANÁDI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65643
Date: 1508-08-24
AbstractII.Ulászló király átírja és megerősíti a budai káptalan 1507. április 20-i kiadványát, amely szerint Rada-i Demether Péter leánya: Anna és fia: Thwros Máté a Pest megyei Rada possessióban levő, most jobbágy által lakott nemesi sessiójukat 100 magayr forint örök áron Nemegh-i Lukácsnak eladta, egyben a király a telekben lappangó esetleges királyi jogot is Nemegh-i Lukácsnak adományozza. - Szöveg felett jobbról és a hátlapon kanc. felj. - Függőpecsét elveszett. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila). ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65650
Date: 1510-07-10
Abstractf. quarta a. Margarethe. A leleszi konvent bizonyítja, hogy Paan-i Kristóf részeit a Zemplén megyei Bathyan és BolyRaska, az Ung megyei Bees, az Abaúj megyei Paan és Zewlewske, a Pest megyei Thapy Zenthmarthon és a Szabolcs megyei Onthelek possessiókban - a Paan-ban álló kőházakkal és nemesi kúriával együtt - testvéri szeretetből édesnővérének, Paan-i Miklós leányának - Chahol-i Pál özvegyének: Margit asszonynak és néhai Chahol-i Páltól való, név szerint felsorolt gyermekeinek adományozza örök jogon, illetve rájuk íratja. (Teljes szöveg.) Átírja a leleszi konvent 1520. október 14-i kiadványában. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) LELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65644
Date: 1515-11-06
AbstractBude. f. tertia p. Emerici. II. Ulászló király meghagyja az egri káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Homok-i Kerekes Andrást és név szerint felsorolt társait Bothfalwa prédium és Dobza meg más helységek birtokába bevezesse. (Teljes szöveg.) Átírja az egri káptalan 1515. november 27-i bizonyságlevelében. A szövege olvashatatlan. Abaúj és Borsod megyei helyek.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65644
Date: 1515-11-27
Abstractdecimo sexto die f. secunde p. Martini. Az egri káptalan bizonyságlevele II. Ulászló király 1515. november 6-i birtokbavezető parancsának a végrehajtásáról. (Teljes szöveg.) Hártyára írt későbbi korú hamisítvány, vagy másolat. Szövege nagy része olvashatatlan. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)