useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondFarkas család, nagyjókai (Q 225)
A preface will be available soon.
Charter: 38817
Date: 1197-00-00
AbstractIMRE KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1284-07-22
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1287-00-00
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1310-04-27
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1311-02-07
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1317-05-29
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1317-06-04
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1339-01-23
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1342-05-17
AbstractPosonii. sexta feria proxima ante festum pentecostes. Miklós mester pozsonyi comes a pozsonyi káptalanhoz. Felkéri a káptalan emberének a kiküldését, akinek a jelenlétében László fia: Egyed, a comes embere és István fia: Domonkos, egy a nemes szolgabírák közül május 20-án szálljon ki a Maior-Ilka nevű birtokhoz és ott a szomszédok jelenlétében csináljon az ottani nemesek közt egyenlő felosztást. (Teljes szöveg). Átírta: 1342. május 26. Pozsonyi káptalan. – Regeszta forrása: OL regeszta TRENTUL MIKLÓS POZSONYI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1342-05-26
Abstractin octavis festi pentecostes. A pozsonyi káptalan jelenti Treutul Miklós mester pozsonyi comesnek, hogy megkapta 1342. május 17-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Borsa-i László fiával: Egyeddel, a comes emberével és István fiával, Domonkossal, az egyik szolgabíróval kiküldte a saját emberét: András mestert a káptalan aljegyzőjét, akik május 20-án kiszálltak Maior-Ilka területéhez és a szomszédok jelenlétében azt telkeit illetőleg in distributionis funiculo 24 amplexus vel brachiorum extensiones habente, equa lance 6 részre osztották és az első hatodot a parte occidentis in latitudine sui duos funiculos, in longitudine vere ad usque fluvium Lufeu vocatum quatuor funiculos habentem Uguth fiának: Istvánnak és István fiának: Tamásnak meg az ő rokonaiknak statuálták minden ellentmondás nélkül. A fennmaradt 5/6 részt három részre osztották ugyanavval a kötéllel: az első harmad az előbbi 1/6 szomszédságában mind szélességében, mind hosszúságában 4-4 kötélnyi terület László fiának: Miklósnak, Imre fiának: Miklósnak, Jakab fiának: Márknak, Poos fiának: Balázsnak Inok fiának: Andrásnak és ... Jánosnak jutott rokonaikkal együtt. Itt sem volt ellentmondás. A második harmad szétszórtan három különböző helyen feküdt, amely együttesen szélességében négy kötelet és 9 brachia-t foglalt magában, hosszúságban ellenben 4 kötelet. Ezt a harmadot Ábrahám fiának: Jánosnak, Isach fia: György fiának: Balásnak, Péter fiának: Györgynek, István fiának: Lászlónak, Tivadar fiának: Péternek és János fiának: Tamásnak statuálták minden ellentmondás nélkül. A harmadik harmad in alia linea ejusdem ville a Kis-Ilka felőli oldalról szélességében 9 brachiummal kevesebb mint 4 kötelet foglal magában, hosszúságában pedig 4 teljes kötelet foglal magában; ezt Egyed fiának: Andrásnak és Bench fiának: Jánosnak statuálták rokonaikkal együtt minden ellentmondás nélkül. Aki a felosztást később önhatalmúlag meg akarná változtatni, velut in duelle succubuerit convictus habeatur. (Teljes szöveg), 1838. évi másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1343-12-13
Abstractsabbate, in die b. Lucis virg. et mart. A pozsonyi káptalan jelenti, hogy Kis-Ilka-i Abraan fia: János bemutatta előtte a káptalannak saját, 1317. május 29-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, kérve annak privilegialis formában való átírását, amit a káptalan teljesít is. 1838. évi másolat, az 1734-es átírásban. – Regeszta forrása: OL regeszta POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1358-12-14
Abstractsecundo die f. b. Lucie virg. A pozsonyi káptalan jelenti, hogy Ilka összes nemesei Lajos király elé járulván bejelentették, hogy ők Zerzovoytól, Zbima fiától származnak és annak az idejétől kezdve mindig Ilkán laktak és élvezték az Imre királytól Zerzovoynak és utódainak adott szabadságot. Erre nézve a király megbízást adott a káptalannak, küldje ki emberét, akinek a jelenlétében a királyi ember tartson a fenti ügyben szigorú vizsgálatot, első sorban Ilka szomszédainál tudakozódván. A káptalan Konth fiával: Jánossal mint királyi emberrel kiküldte Péter papot, kórusuk káplánját, akik dec. 13-án kiszálltak ad provinciam Csalloköz és ott minden tisztességes embertől, főleg Ilka szomszédaitól érdeklődtek és megtudták, hogy minden Ilka-i nemes eredetét Zerzovoytól vette, Zbima fiától és attól kezdve állandóan élvezték az Imre királytól Zerzovoynak és utódainak adott szabadságot. Átírta: 1359. okt. 17. Konth Miklós nádor. POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1359-10-17
AbstractWissegrad. duodecimo die octavarum f. b Michaelis arch. Konth Miklós nádor jelenti, hogy a király és a királyné vissza akarván szerezni a jogtalanul birtokolt birtokaikat, a király elrendelte, hogy a nádor az egész országban tartson congregatie generalisokat a királyi udvarból kiküldött nobiles aule sue juvenes: magistri Nicolaus Nemze et Michael Zudar mint királyi procuraterek jelenlétében. Ennek következtében ő Pozsony és Meseny megyék számára 1358. szept. 10-én Pozsony városában tartott congregatie geheralist, amelyen a két királyi procurater kijelentette, hogy Ilka birtok népei a pozsonyi vár népeihez tartoznak, mire Ilka-i János fia: Miklós, András fia: Mihály, István fia: János, Bench fia: János és István fia: Tamás a saját és nemzetségük többi tagjainak a nevében kijelentették, hogy őseik a pozsonyi vár nemes jobbágyai voltak, de okleveleik szerint ebből az állapotból kivétettek és az ország többi nemesei közé soroztattak, amely oklevelek bemutatására terminust kértek. A nádor 1359. Vízkereszt nyolcadát jelölte meg, de ez a határidő kitolódott egészen Szent Mihály nyolcadáig - okt. 6. - amikor a királyt Simon mester de Sancte Salvatore képviselete, akinek a felszólítására Ilka-i János fia: Miklós, Bench fia: János és István fia: Tamás a saját és többi rokonaik nevében bemutatták először Imre királynak 1197-ben kelt privilegialis oklevelét, mely szerint Imre király a pozsonyi vár egyik jobbágyát: Zerzovoyt, Zbima fiát, aki a király és testvére közti villongásban nem tért le a hűség útjáról, hanem kitartóan harcolt a király koronájáért, kivette az összes comesek joghatósága alól és teljes nemesi szabadságba helyezte. Majd bemutatták a pozsonyi káptalannak egy vizsgálatról szóló, tart. közölt, 1358. dec. 14-én kelt válasziratát. A két oklevél bemutatása után a nádor háromszori felszólítására, hogy a királyi megbízottnak van-e valami megjegyzése a bemutatott oklevelekhez, a királyi megbízott azt válaszolta, hogy a királyi felségek minden vizsgálat alá vett birtokot, ha azoknak birtoklását oklevelekkel tudják igazolni, meghagyják a tulajdonosnak, azért a bemutatott oklevelek alapján ő is a király és a királyné nevében Ilka birtokot meghagyja a nevezett nemesek kezében mint örök tulajdont. Mindezek alapján a nádor is az országnagyokkal történt eszmecsere után meghagyta Ilka birtokot az őket megillető jogon János fia: Miklós, András fia: Mihály, István fia: János, Bench fia: János, István fia: Tamás és utódaik birtokában. (Teljes szöveg.) Átírta: 1422. nov. 20-án Pozsonyi káptalan. – Regeszta forrása: OL regeszta KONT MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1370-10-18
Abstracttertie die f. b. Galli conf. A pozsonyi káptalan jelenti, hogy Nagy-Ilka-i Tynederus fia: Péter és Péter fia: György előtte ily bevallást tettek: Elismerik, hogy Tarnuk-i Bethlen fia: Pál fia: Miklós az ő osztályos testvérük és megígérik, hogy az ő birtokrészükből neki járó részt minden peres eljárás nélkül ki fogják neki szolgáltatni. Átírta: 1399. október 24. Pozsonyi káptalan. - Regeszta forrása: OL regeszta POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1399-10-31
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1422-11-20
Abstractsecunde die festi b. Elisabet regine. A pozsonyi káptalan jelenti, hogy Ilka-i Jakab fia: Imre és Ilka-i János fia: Tamás a saját és összes rokonaik nevében bemutatták előtte Kenth Miklós nádornak 1359. október 17-én kelt, teljes egészében közölt, Ilka birtok hovatartozandóságáról szóló privilegialis oklevelét, kérve annak az átírását, amit a káptalan teljesít is. 1838. évi másolat.– Regeszta forrása: OL regeszta POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1429-05-11
Abstractferia quarta prex. Post f. ascensionis Domini. A pozsonyi káptalan jelenti, hogy megjelentek előtte Bozen-i Groff Miklós a saját és fia: György nevében, továbbá Miklós fia: Péter - saját meg Imre, László és György fiai nevében - és végül Zenthgyergh-i Groff László a saját és Péter fia nevében és bejelentették, hogy Basd szigetét, továbbá Hond és Kerek szigeteket és a folyónak a fél medrét addig a részig, ahol a Kalnok folyóba torkollik, ahol az ő Tykod nevű földjük terül el, visszaadják az Ilka-i nemeseknek, név szerint ... fiának: Tamásnak, János fi... nak, Mihály fiának: Jánosnak, Balázs fiának...Jánosnak, Jakab fiának: Imrének, Jakab fiának: Györgynek, György fiának: Péternek, Péter fiának..., András fiának: Mihálynak, Miklós fiának: Jánosnak, György fiának: Istvánnak, Mihály fiának: Mátyásnak, Jakab fiának: Jánosnak és ... Balázsnak, akiktől jogtalanul foglalták el és visszaadnak minden iratot is, melyek a felsorolt Ilka-i nemeseket és a most Ilkán lakó Zemeth-i János fiát: Istvánt illetik. (itt-ott hézagos szöveg).– Regeszta forrása: OL regeszta POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1518-04-20
Abstractferia tertia proxima ante f. b. Adalberti ep. et mart. A nyitrai káptalan jelenti, hogy megjelent előtte Ilka-i Mihalfia ”dictus Udolricus, magára vállalva fiainak: Gergelynek, Istvánnak, Albertnek, Jánosnak és Mihálynak a terhét, bejelentette, hogy a Pozsonymegyei Nagy-Ilkán lévő három curiáját, amelyek Hencel Asqoldus nevű osztályos testvérének magtalan elhunyta után szálltak rá, amelyek elseje nemes Markos Péter és Péterfia Tamás curiája szomszédságában van per longitudinem ab aqua Lefeövize usque communem terram, a másik az Eggyes Thelek nevű földön keletről Borsa Miklós házának a szomszédságában, a harmadik pedig uo. délről Magdolna úrnő, Udalricus nővére, nyugatról pedig Anda Balásnak házának a szomszédságában van, 200 magyar forintért eladta Ilka-i Istvánfia Péter fiának, Farkas ”dictus” Jánosnak és fiának: Miklósnak. NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38817
Date: 1522-06-13
Abstractferia sexta proxima ante f. S. Trinitatis. A pozsonyi káptalan jelenti, hogy megjelent előtte Ilona úrnő, Kis-Ilka-i Baarsa Miklós özvegye és magára vállalva összes rokonai terhét a káptalan előtt ily bevallást tett: nyugtatja Nagy-Ilka-i Agh István fia, Farkas Péter fiát: Jánost, aki 12 magyar forintot fizetett neki jegy és nászajándék címén az Ura: Baarsa Miklós birtoka után neki járó jegy- és nászajándék fejében, a birtokot Erzsébet leánya: Ilona adta el Farkas Péter fiának: Jánosnak. 1838-ik évi másolat.– Regeszta forrása: OL regeszta POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)