useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondFrangepán család (Q 227)
A preface will be available soon.
Charter: 38471
Date: 1243-02-00
AbstractISTVÁN TENGERMELLÉKI BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38472
Date: 1253-01-26
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38472
Date: 1253-07-17
AbstractNONAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38473
Date: 1260-10-05
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38475
Date: 1260-10-05
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38474
Date: 1260-10-05
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38476
Date: 1263-01-29
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38477
Date: 1278-04-20
AbstractISTVÁN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38477
Date: 1278-08-21
AbstractKÁROLY JERUZSÁLEM KIRÁLY(A)KÁROLY SZICILIA KIRÁLY(A)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38478
Date: 1279-07-01
AbstractLADOMÉR VÁRADI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38479
Date: 1280-10-30
AbstractJÁNOS ORBÁSZI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38479
Date: 1280-11-17
AbstractZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38481
Date: 1289-06-11
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38482
Date: 1289-06-11
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38480
Date: 1289-06-11
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38485
Date: 1292-02-26
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38485
Date: 1292-02-26
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38483
Date: 1292-02-27
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38484
Date: 1292-02-27
AbstractANDRÁS 3 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38486
Date: 1345-06-23
AbstractTigninii. In vigilia b. Johannis Baptiste. István Bozna bánja, Uzurának, Salnak, Dolinnanak, Craynának, Ramanak és az egész Cholmnak ura és fejedelme jelenti, hogy midőn a minap N. Lajos király parancsára egész hadseregével átment Horvátországba, az ottani lázadások megfékezésére és vele ment Miklós is, egész Szlavónia bánja a saját seregével, miután tárgyalást folytattak az ifjú János comessel, Tignum-i Nelypey comes fiával és János anyjával: Velizlauaval, oly megállapodásra jutottak, hogy János mindenekelőtt át fogja adni 4 várát: Unach, Pechitel, Zerb és Stog a király számára, míg Tignum és Breeh várakat megtartja a maga számára mindaddig, amíg Betinát Clisia várával együtt vissza nem kapja, azután pedig ezt a két várat is késedelem nélkül átadja a királynak, de addig is a két vár nemesei János comesen kívül senki másnak a szolgálatába nem állhatnak. Minden más változatlanul marad a comes és édesanyja számára. István boszniai és szlavón bán János comesnek mindenben segítségére lesznek még hadi erejükkel is. Erre a két bán megesküdött és velük együtt tizenkét főemberük is, név szerint: Wolk voyvoda, Pál Hernatinus fia, Dobissa; István fia; Hernatinus, István és Drusik comites, Pribislaus Hlaponyek, Chelnik István, Dragusa Stipko comes fia, Tihcinus Urbán fia, Merkoie, Oztoia Bogata és Goyslauich Stipan, részben nemesek, részben supanok is, de megesküdött János comes is, édesanyja is, a tinnini püspök és még 21 nemes, hogy a magyar királyhoz hűségesek maradnak. Átírta: 1381. november 8. Tinnini káptalan. – Regeszta forrása: OL regeszta ISTVÁN BOSNYÁK BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38487
Date: 1345-11-21
Abstractundecimo Kalendas Decembres. Nagy Lajos király jelenti, hogy bár Dalmátország ”jure et ordine geniture” őt illeti, a dalmát nemesek legtöbbje letért a hűség útjáról, azonban János comes, Nelepchius comes fia kivált közülük és a király hűségére tért és kérte, hogy a király minden eddigi törvénytelen cselekedetét bocsássa meg. A király édesanyjának: Erzsébetnek, az országnagyoknak és István hercegnek a tanácsára elengedte János comesnek és elődjeinek minden vétkét és mivel János comes most már mint a király híve visszaadta a királynak Tinnin, Pochitel, Szerb, Sztoogh és Unach várakat a hozzájuk tartozó zsupanatusokkal és más tartozékokkal, melyeket a lázadók tartottak hosszabb időn át elfoglalva, azért viszonzásul Zyn várát Cetina nevű kerületével és Brecheno várát a pogle-nak nevezett mezővel és összes tartozékaikkal, horvát és oláh népeikkel, az egyházak kegyuraságával, a vámokkal stb. neki és utódainak adja új adomány címén. Azonkívül engedélyt ad neki arra, hogy (öröklött) várát: Kamycheeket, amelyet újonnan épített családi birtokán, birtokaival együtt mint öröklött tulajdont élvezze és úgy erről, mint Zyn és Breckeno várakról és a hozzájuk tartozó birtokokról teljesen szabadon rendelkezzék. Embereit felmenti az összes bírák joghatósága alól. Ráadásul neki és utódainak adja a Pest megyei Besenewt vámjával együtt és annak a birtokában meg is fogja védelmezni. Mindezekre főurainak a jelenlétében meg is esküdött. Datum per manus ... magistri Tatameri Albensis ecclesie prepositi, aulw nostre vicecancellarii. Méltóságsor: Chanad esztergomi, ottani örökös comes, a kalocsai üresedésben, Domonkos spalatoi, Miklós zárai érsekek, László pécsi, Miklós egri, András erdélyi, Jakab zágrábi, Kálmán győri, Péter szerémi, Vitus testvér nyitrai, Lőrinc boszniai, Mihály váci püspökök; Miklós nádor és a kunok bírája, István erdélyi vajda, szolnoki comes, Lőrinc tárnokmester, nyitrai comes, Pál comes országbíró, Miklós szlavón és Domonkos macsói bánok, Pál királynői tárnokmester, Olivér királynői udvarbíró, Zeek-i Miklós étekfogómester, Lőrinc fia: Miklós pohárnokmester, Dénes lovászmester és Trewtel Miklós mester pozsonyi comes. Eredeti, /:egyesek szerint hamisítvány vagy másolat:/, hárya, Függőpecsétje hiányzik. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38489
Date: 1347-11-30
Abstractin festo beati Andree apostoli. A zágrábi káptalan jelenti, hogy egyrészről a Dubicza megyei Greda-i Pozobeek fia: Cozmas, másrészt Vodycha-i Jaco fia: István előtte megjelenvén, Cozmas jelentette, hogy ő Chala nevű leányát Istvánnak feleségül adta és ugyanakkor a Wynnyczaban őt megillető egyharmad részt mint a Chalanak járó egynegyedet átadta Istvánnak és utódainak; ha nem születének gyermekeik, akkor a birtokrész Cozmasra mint apósra száll vissza. Ehhez az adományhoz Cozmas testvérei: Iwan és Morthonos fiai: András és Pál beleegyezésüket adták. Átírta 1486. szeptember 8. Gywrgy-i Bodo Gáspár és Korothna-i János. – Regeszta forrása: OL regeszta ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38489
Date: 1348-07-01
Abstractferia tertia proxima post f. bb. Petri et Pauli app. A zágrábi káptalan jelenti, hogy Vodycha-i Jakobb fia: István és felesége: Chala, Greda-i Pozobech fiának: Cozmasnak a leánya, más részről pedig Mortonos fia: Péter és Pozobech fia: Iwan fia: Jakab előtte megjelenvén, István és felesége: Chala bejelentették, hogy a Zwynnyczaban lévő birtokrészüket, t. i. annak az 1/3-t, amit Cozmastól, Chala apjától kaptak leánynegyed fejében, eladták az elül nevezett Péternek és Jakabnak 50 márka ”denariorum banorum regalium”-ért. (Tart. szöveg.) Átírta: 1486. szept. 8. Gywrgy-i Bodo Gáspár és Korothna-i János. – Regeszta forrása: OL regeszta ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38490
Date: 1356-08-24
AbstractTynnini. in festo b. Bartholomei apostoli. Balázs testvér, tynnini püspök jelenti, hogy megjelentek előtte Helyas fiai: Glauogoztius és Domaldus a maguk és fiaik nevében és velük együtt unokáik: Horuatinus és Nerad és bejelentették, hogy birtokukban van Endre királynak az oklevele, mely Cetina és a Polye-nak nevezett mezőn lévő Kanyane és Othaua falvak adományozásáról szól, amelyet hálából a vett jótéteményekért Nelepsius comes fiának: János comesnek adtak át és az oklevélben foglalt minden birtokot és jogot átruháztak János comesre. Azt is kivánták, hogy e birtokra vonatkozó bármilyen oklevél kerül elő a jövőben, szintén János comes tulajdonába menjen. Ha újabb birtokot sikerül bírói úton visszaszerezni, azt a comes meg fogja velük osztani. Tanuk: Georgius de Zeuoyg, Jarig comes, Gregorius filius comitis Budizlay, Iwan de Wzdolya, Gard filius Wlk. (:Teljes szöveg.:) Eredeti, hártya, függőpecsétje hiányzik. – Regeszta forrása: OL regeszta BALÁZS KNINI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38491
Date: 1361-04-01
Abstractdie prima Aprilis. Ancona-i János közjegyző oklevele Lajos király uralkodása alatt, mikor Hugolinus volt a spalatoi érsek és Zeeh-i Miklós Dalmácia és Horvátország bánja. Midőn Nelipich comes fia: János comes megölte Jegeuich Nislienust és emiatt a két család között ellenségeskedés támadt, végre a megölt Nislienus testvére: György comes a saját és testvérei meg rokonai nevében a spalatoi nagyobb egyház káptalanja lett, amikor a káptalan részéről jelen voltak András főesperes, Ferenc éneklőkanonok, János: Steacolinus (?) fia, Duimus: Damianus fia: Gergely: Vitalis fia, Velcoius; András fia, Péter: Casianus fia, Lőrinc, Mihály és Bucardus kanonokok, kinyilatkoztatta a békét és Jánost Damián fia: Ferenc, spalatoi polgár, János comes megbízottja előtt testvérül fogadta és megígérte, hogy pert a gyilkosság miatt sem ő, sem testvérei nem indítanak, mivel János comestől homagiumként 240 libras parvulorum bone et usualis monete kapott. Ha ezt a szerződést nem tartanák be, 100 ezüst márka büntetést fizetnek annyiszor, ahányszor a szerződés ellen vétenek. (Teljes szöveg). Eredeti, hártya, a spalatoi káptalan függőpecsétje hiányzik, csak a közjegyzői jegy van meg. – Regeszta forrása: OL regeszta KÖZJEGYZŐ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38484
Date: 1364-00-00
Abstract(Semmi több.) Lajos király jelenti, hogy eléje járult udvari katonája: Frangepán István, Segnia, Wegla és Modrussa grófja és bemutatta Endre királynak 1292. február 26-án kelt, teljes egészében közölt oklevelét, kérve annak a megerősítését és átírását. A király új adomány címén adja István comesnek Dresnek földjét és Endre király oklevelét mindenben megerősítve átírja István comes számára. Datum per manus venerabilis in Christo patris domini Nicolai episcopi Zagrabiensis, aule nostre cancellarii. Méltóságsor: Nicolaus Strigoniensis, locique ejusdem comes parpetuus, Dominicus Spalatensis archiepiscopi, frater Dionisius archielectus Collocensis, Nicolaus Agriensis, Andreas Transilvaniensis, Demetrius Varadiensis, Colomannus Nitriensis, Nicolaus Quinquecclesiensis, Johannes Wesprimiensis, Michael Vaciensis, Thomas Chanadiensis, fratres Thomas Sirmiensis, Stephanus Jawriensis, Pelegrinus Boznensis, et Blasius Tinniniensis ecclesiarum episcopi; Nicolaus palatinus et judex Comanorum, Nicolaus wayuoda Transilvaniensis, comes de Zonwk, Oliverius magister thavarnicorum, judex curie reginalis, comes Thomas judex curie, Stephanus totius Sclavonie et Croatie, Diminicus de Machow et Nicolaus de Zeurino bani, Paulus magister thavarnicorum reginalium, Lewkus dapiferorum, Bartholomeus pincernarum, Dionisius Agazonum, Tewchus janitorum et Johannes dapiferorum reginalium magistri ac Johannes Herrici, comes Posoniensis. Beavatottak szerint hamisítvány, hártya, függőpecsét hiányzik. - Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38487
Date: 1365-12-17
Abstractsedecimo Kalendas Januarii. I. Lajos király jelenti, hogy midőn a boszniai patarénusok legyőzésére maga is személyesen indult ellenük, másrészt Miklós, esztergomi érseket, akinél volt mindkét királyi pecsétnek a másodpéldánya és Miklós nádort a többi főpapokkal és főnemesekkel Uzurába küldte, néhány familiaris ellopta az érsektől mindkét pecsétet; nehogy ebből alattvalóinak valami kára származzék, új pecsétet csináltatott, amelyet minden eddigi akár általa, akár az apja által kiadott oklevélre rá kell függeszteni, - amelyek a koronázáskor készített és a később Erdélyben elveszített másik pecsétjével voltak ellátva - másképp érvénytelenek. Evvel az új pecséttel erősíti meg a Nelepech comes fiának: János comesnek adott, 1345. november 21-én kelt oklevelet is. Datum per manus... domini Nicolai archiepiscopi, cancellarii nostri. Egy 1345. november 21-én kelt hártyaoklevél alján a bal sarokban. - Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38489
Date: 1368-09-18
Abstractin Dubycza. Feria secunda proxima post oct. f. nativitais B. Marie. Albertinus testvér, Dubycza-i és Gora-i preceptor és István, Istvánnak, Dubycza-i comes terrestrisnek a fia és az összes Dubycza-i nemesek jelentik, hogy egyrészről Greda-i Iwan fiai: János és Iwan, másrészről Greda-i Mortonus fia: Pál és Dragon fia: János Greda birtokot a többi birtokkal együtt 3 egyenlő részre osztották - jó emberek közbenjöttével. (Tartalmi szöveg), Átírta: 1486. szeptember 8. Gywrgy-i Bodo Gáspár és Korothna-i János. - Regeszta forrása: OL regeszta DUBICAI ISPÁN(OK)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38492
Date: 1376-05-06
AbstractJadre. die sexto mensis majii. Duracio-i Károly Dalmát- és Horvátország hercegének az oklevele. Midőn per folyt a zárai hercegi curiában egyrészt Cetina-i Nelipeius comes fia: János comes, másrészt Wulkez, Nenadich és Hozstoya testvérek közt a Radobillye kerületben lévő vásárolt birtokok felett és mikor Wulkee és testvérei kétszeres idézésre sem jelentek meg, néhány latin jogász és bíró, akik a horvátországi jogszokásokat nem ismerték és a sziciliai törvények szerint jártak el, mint makacsokat elítélték őket és János comest juttatták a vitás területek birtokába. Mikor az ellenfél megtudta, hogy Horvátország területén a sziciliai törvények nem érvényesek, kérték a herceget, bízza ügyük eldöntését a horvát jogszokásban jártas emberekre, aki Márton fiára: Péterre, de Nnespoli ”dictus” ..entici Ferencre, udvarmesterére és familiarisára: Jadra-i Guidora bízta a döntést. Ezek Tinninben összehívták az idősebb és jogban jártas horvát embereket, akikkel együtt megállapították, hogy János comest nem lehetett a birtokba behelyezni, azért azt az ítéletet megsemmisítették és Nenade fiait és rokonait vezették be abba a herceg embere: Monz fia: Gergely által. Eredeti, hártya, függőpecsétje hiányzik. - Regeszta forrása: OL regeszta DURAZZÓI KÁROLY DALMÁT HERCEGDURAZZÓI KÁROLY HORVÁT HERCEG

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38493
Date: 1376-09-21
Abstractin curia b. Bartholomei. in festo b. Mathei apostoli. Pál tinnini püspök és decretorum doctor jelenti, hogy Cetina-i Nelypicius fia: János comes az egyház hű fiának mutatkozott azáltal, hogy az összes tizedek után, melyek neki és utódainak járnak a comes Camicech és Nechuen várához tartozó Oprominye birtok jobbágyaitól, a gabonaneműek: búza, zab, árpa, rozs, köles és tengeri (?) minden mérője után 8 solidust v. regalest fizet és minden veder bor után 12 solidust évenként 2 határnapon: Szent Mártonkor és Karácsonykor a Boldogságos Szűz kathedralisában, úgy hogy minden évben a tized fizetésekor a püspök embere együtt meg a comes emberével a Kamicech és Nechuen várhoz tartozó falvakba. Eredeti, hártya, függőpecsétje hiányzik. - Regeszta forrása: OL regeszta PÁL KNINI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)