useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondIvánka család (Q 236)
A preface will be available soon.
Charter: 65674
Date: 1242-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65658
Date: 1250-11-27
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65658
Date: 1251-00-00
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65674
Date: 1258-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65659
Date: 1262-10-27
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65667
Date: 1264-00-00
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65674
Date: 1266-08-07
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65674
Date: 1266-08-07
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65674
Date: 1269-00-00
AbstractMIHÁLY ZÓLYOMI ISPÁNMIHÁLY SZEPESI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65660
Date: 1272-00-00
AbstractKŐI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65674
Date: 1273-00-00
AbstractMIHÁLY ZÓLYOMI ISPÁNMIHÁLY SZEPESI ISPÁNPASCASIUS MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65661
Date: 1274-08-02
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65663
Date: 1312-00-00
AbstractDANCS MESTER MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65662
Date: 1312-03-19
AbstractDANCS MESTER MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65664
Date: 1318-03-24
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65675
Date: 1348-04-22
AbstractA turóci konvent oklevelét tartalmilag átírja Pálóci Mátyus országbíró 1430. febr. 20-án tartalmát 1. ott. – Regeszta forrása: OL regeszta TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65665
Date: 1351-01-13
Abstractin octavis Epiphanie. Cheulnek mester Turuch-i alispán és a szolgabírák tanúsítják, hogy a nyolc választott bíró Loudanus fia: Thomka ellenében János fiának: Mychow-nak, Zadur fiának: Balázsnak, Karuchun fiának: Mihálynak és Bálint fiának: Miklósnak ítélte meg a vitás nyolc hold földet, Mátyás volt Thruch-i alispánnak Thomka által felmutatott keltezetlen oklevelét nem fogadva el valódinak. Egyben kötelezték a feleket, hogy ha valamelyik ezt az ítéletet megszegné, az a másik félnek perkérdés előtt három márkát tegyen le. Választott bírák voltak: Neczpal-i Imre comes, Lack fia: István, Werbow-i László ispán, Jezen-i Péter fia: István, Mátyás fia: Benedek, Kalanda-i Leustachius és Pouka fia: Máté. Hártyán, hátlapjára nyomott három pecsét maradványával és kettőnek helyével. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65666
Date: 1357-01-06
AbstractSzentmárton (in Sancto Martino). in festo Epiphanie. Miklós comes országbíró megparancsolja az összes vámot szedő ispánnak és várnagynak, hogy Erdeu fiaitól: Miklóstól és Iwankatól, valamint ezek szolgáitól, amikor saját szükségleti cikkeiket szállítják, vámot ne szedjenek. Papíron, hátlapjára nyomott gyűrűs pecsét töredékével. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65667
Date: 1358-08-16
Abstractferia quinta post assumptionis virginis. Pál Turuch-i prépost és a Szűz Máriáról nevezett konvent Lezkouch-i Doboz fia: István fiának: Mykus-nak kérésére átírja Béla királynak (regis Hungaris) a Nyitra (Nitriensis) megyei Nemchich birtok ügyében 1264. évben kiadott oklevelét (... szám). Hártyán, selyemzsinóron függő pecsét darabjával. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65675
Date: 1360-09-26
AbstractA turóci konvent oklevelét tartalmilag átírja Pálóci Mátyus országbíró, 1430. február 20-án, tartalmát lásd ott. – Regeszta forrása: OL regeszta TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65668
Date: 1381-08-28
Abstractferia quarta ante decollationis Johannis baptiste. Miklós mester Turuch-i alispán és a szolgabírák tanúsítják, hogy Miklós fia: Tamás, Iwanka (csak a hátlapon olvasható e név, a szövegből nyilván elnézésből kimaradt!) fiai: Péter, Márton és András, továbbá Barnabás eltiltották szomszédaikat, valamint a Jahodnyk-i, Dolyna-i és Szentmárton-i (de Sancto Martino) népeket a nyúlvadászattól és minden holmijuk használatától. Papíron, hátlapján egy nagyobb és két kisebb záró pecsét töredékével. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65669
Date: 1382-10-25
Abstractsabbato post undecin milliu virginum. László Thurucz-i prépost és a szűz Máriáról elnevezett konvent bizonyítja, hogy Kalnyk-i Miklós fiának, Tamásnak özvegye - Jezernycha-i Nedelk fiának, Péternek lánya - Margit nemes asszony (Margareta, Margeth) az elhunyt férje Kolnyk-i birtokából neki járó hozomány és hitbér kiadása felől nyugtatta Kalnyk-i Iwanka fiait: Márton és Andrást, továbbá ugyanazon Iwanka fiának Péternek fiát Györgyöt. Hártyán, hátlapjára nyomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65675
Date: 1391-10-04
AbstractBEBEK IMRE ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65670
Date: 1391-10-15
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65671
Date: 1393-10-15
AbstractTURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65672
Date: 1398-06-27
AbstractTURÓC MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65673
Date: 1398-08-07
AbstractTURÓCI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65674
Date: 1416-06-04
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65675
Date: 1430-02-20
Abstract”Bude”, triceiuno nono die octavarum Epiphaniarum. Paloch-i Máté Zsigmond király (Romanorum... ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis) országbíró előadja, hogy Jardanfelde-i Péter fia: Lőrinc, majd halála után fia: Márton és Drakfalwa-i György fia: Pál között a nádor, utóbb Kompolth István országbíró előtt Jardanfelde-i két ekealja föld miatt per folyt, amelynek során Pált hamis oklevelek bemutatása miatt valamennyi birtokának elkobzására ítélték, s az elkobzott birtokok kétharmadának az országbíró, egyharmadának pedig Márton részére történő lefoglalása. István országbíró 1425-ben felszólította a Thuroch-i konventet; István országbíró halála után Paloch-i Máté országbíró előtt Draskfalwa-i Márton fia: János - Lőrinc fia: Márton ügyvédjének: a Thuroch-i konvent megbízóleveleivel ellátott Jardanfelde-i Pál fia: György jelenlétében - előadta, hogy Pál Draskfalwa-i és említett vitás két ekealja birtokának Márton részére történt iktatása során Mártont beiktatták Draskfalwa birtoknak édesanyja leánynegyede jogán őt illető nyolcadrészébe is, s János kérte birtoka visszaadását. Állításának igazolására többszöri halasztás után Vízkereszt ünnepének nyolcadán (1430. január 13.) Márton fia: János a maga, továbbá Benedek fia: Tamás (anyja: Draskfalwa-i néhai Jako leánya) és Draskfalwa-i Jekche fiának: Pálnak leánya: Klára nevében ugyancsak a Thuroch-i konvent megbízólevelével felmutatta a Thuroch-i konventnek két és Bwbek Imre országbírónak egy privilégiumát. - A Thuroch-i konvent 1348. április 22-én kelt oklevele szerint Tiburcius fia: Gál, ennek fia: Pál, továbbá Bálint fiai: Miklós és Mathe, valamint Draskfalwa-i Zádor fiai: Pál és Balázs leánynegyed címén kiadták Dyudek fiának: Jekche-nek és fiainak: Draskfalwa-i birtokuk negyed részét minden tartozékával.1 A konvent 1360. szeptember 26-án kelt privilegiuma szerint Draskfalwa-i Bálint fia: Mathe kiadta Draskfalwa-i Tiburcius fia Gál leányának: Margitnak az atyja birtokából neki járó leánynegyedet azzal, hogy Zebinik fia: Zoulad leányaitól Mathe által visszavásárolt birtokrész negyed Mathe-t illeti, s csak a háromnegyed rész egynegyedét adta ki, Bwbek Imre comes országbíró 1391. október 4-én kelt oklevele szerint Turoch megye nemesi részére Zenthmarton-ban tartott közgyűlésen Benedek fia: Tamás Zenthmarton-i királyi jobbágy előadta, hogy anyja: nemes Draskfalwa-i Jako leánya a nem nemes Benedekhez menvén felségül, Jako Draskfalwa-i birtokának negyed részére joga leánynegyed címén, s most ezt Draskfalwa-i Bálint fiától: Mathe-tól kéri, akinek kezén van a szóban forgó föld; Mathe erre hajlandó is volt, mire Tamást a király, az országbíró és a Scepus-i káptalan embere Draskfalwa felének harmadrészébe ellentmondás nélkül be is iktatták.2 - János előadta, hogy ők Margit asszony utódai, és a szóban forgó birtokrész tévedésből került György fia: Pál elkobzott birtokához. Az országbíró a fentiek alapján felszólítja a Thuroch-i konventet, hogy György fia: Pál elkobzott birtokának a fentiek folytán érintett határait rontsák le és adják ki Jánosnak, Tamásnak és Klára asszonynak az őket megillető részt. Kijelölt királyi emberek: Zentpheter-i Dauid fia: Miklós, Rakoch-i Miklós, Chepcyp-i ... fia: István, Chepcyn-i Péter ria: Máté, Prono-i (!) Seraphinus fia: Imre, Pál fia: Jakab és Balázs fia: Bálint. 1. A birtokrész leírása: ”cum sessione et omnibus aliis utilitatibus et pertinentiis universis inter viam, qua iretur de villa Dyak et inter rivulum Hradisniche vocatum, contra sessionen ipsorum sitam.” 2. A birtokrész leírása: ”cum omnibus suis utilitatibus a parte vicinarum portionum possessionariarum Stephani filii Miko et Pauli filii Petri in eadem Draskfalwa existentium, necnon fluviii Hradesnicha vocati. Hártyán, elmosódott irással, hátlapjára nyomot pecsét nyomával. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65676
Date: 1437-00-00
AbstractHÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)