useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondMérey család (Q 247)
A preface will be available soon.
Charter: 49220
Date: 1265-06-02
Abstract(3. die p. oct. pentecostes) Buda in curia domus regine. Béla király előtt egyik részről Merey-i Likarch fiai: Miklós, Péter és Marian, másik részről pedig Merey-i Gabrianus fia: Gabrianus személyesen bevallást tettek, amely szerint Likarch fiai a Kapus folyón a Szent Lőrinc-egyház közelében levő malomhely örökölt felét egy márka és egy ferto, már átvett, ezüstért (communis argenti) át- és eladták Gabrianus-nak, aki a másik felét azonos jogon birtokolta. Egyben vállalták, hogy minden perben megvédik őt vagy örököseit annak birtokában, aminek elmulasztása esetén öt márkát fizetnek a király előtt ezüstben (in argento) Gabrianus-nak (de necessitate obligationis facte). Megállapodtak továbbá a felek, hogy az eladást és a kötelezettségvállalást pünkösd nyolcadát követő csütörtökön (jún. 4.) a fehérvári káptalan előtt megjelenvén annak privilégiumával megerősíttetik, amit ha elmulasztanának, bírságot fizetnek (sub pena iudicii). (Az oklevélnek nem volt évszáma.) - Átírta a fehérvári káptalan 1265. június 4-én kelt privilégiumában. Reg. Arp. 1446. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 5/1. BÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49220
Date: 1265-06-04
Abstract(II. Nonas Junii). A fehérvári egyház káptalanja bizonyítja, hogy Merey-i Likarch fiai: Miklós, Péter és Morian, valamint Merey-i Gabrianus fia: Gabrianus személyesen megjelenvén bemutatták az (1265.) június 28-án kelt királyi levelet (litteras regias) (lásd Borsa SMM 23. [1992] 5/1 sz.), s Likarch fiai kérték annak Gabrianus részére privilégiummal való megerősítését, amit a káptalan megtett. - magistro Farcasio ecclesie nostre electo, aule regie vicecancellario, Feliciano custode, Saulo decano existentibus. - Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. (Mérey cs. lt. 1. sz. - No 1 et 7 C.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 5-6/2. FEHÉRVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49286
Date: 1266-05-24
Abstract(IX. Kal. Junii). A fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Meree-i Sándor fia: László egyrészről, másrészről pedig az említett Sándor testvérének (fratris) fiai: Domokos, János és Mihály Mere és Tolke birtokokon levő részeiket egymás között felosztották. A Mere-n levő rész Domokosnak, Jánosnak és Mihálynak jutott a Kapos-on levő, Merey felé eső malommal, a Tolke-n levő rész pedig Lászlónak a Kopus-on levő, Tolke felé eső malommal, amely közvetlenül az első mellett van; László része a Kopus folyótól a Zeennaphotoka-ig terjed, a Selez-ben levő erdőt pedig közösen fogják használni úgy, hogy az egyik fele Lászlóé, a másik pedig a három fiúé, akik Lászlónak még hat márkát is fizettek. Vállalták, hogyha valamelyik fél a megállapodást visszavonná, 30 márka büntetésnek veti alá magát. - Átírta a fehérvári káptalan 1340. május 25-én kelt privilégiumában, amelyet Szécsi Miklós országbíró tartalmilag 1369. április 19-én írt át. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 6/3. FEHÉRVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49221
Date: 1270-00-00
AbstractA somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy Péter fia: Demeter, az Obert villa-beli udvarnokok jobbágya, a fia: András és testvére: Deuecher személyesen megjelenvén, Demeter - fia és testvére hozzájárulásával - Tord-villa területén a Manchemal nevű helyen levő szőlőjét, amely három hold földet foglal magában, átvett négy ezüst márkáért eladta Chot fiának: Jánosnak, a fehérvári egyház Tord villa-beli jobbágyának. A szőlő szomszédjai: Benedictus vdurnicus de Tord a parte orientali, Choth decanus a parte Balatini, Petrus filius Olatus, item Pyncus a parte meridionali, Georgius filius Andree a parte occidentali. Demeter vállalta, hogyha Jánost perrel támadnák meg a szőlő miatt, köteles őt saját erejével és költségén megvédeni. - Eredeti hártyán, selyemzsinóron függőpecsét darabjával. (Mérey cs. lt. 2. sz. - No 9.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 6/4. A somogyi Szent Egyed-monostor konventje előtt Péter fia: Demeter, az Obert villa-beli udvarnokok jobbágya eladja szőlőjét. - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (1992) 6/4. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 11. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49233
Date: 1274-08-08
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49222
Date: 1274-08-08
Abstract(VI. Idus Augusti). László király előadja, hogy néhai atyja: István király Gergely vasvári ispán feleségének, az ő nagynénjének (matertere) adta ajándékba (in dotem) [az Abaúj megyei] Paan királynéi földet, s anyja is hozzájárult a nővére részére történt adományozáshoz; úgy tetszett azonban neki, hogy a birtokot elvéve tőle, azt az Aba nb. Chubanka fiainak: János comes-nek és testvérének adja. A bárók tanácsából nővérének, illetve nagynénjének örökre és visszavonhatatlanul a királyi udvarnokok Somogy megyei Karan/Kara nevű földjét adja, amelybe őt Fyntur Jakab királyi ember az Okur-i templomos ház (domus templi) preceptorának bizonysága mellett ellentmondás nélkül beiktatta (assignasset). Ezt követi a birtok határjárása a preceptor levele szerint. Méltóságsor. - Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjának maradványával. (Mérey cs. lt. 3. sz. - No 14 et O.) - Átírta a pécsi káptalan 1307. jan. > ( I. Károly 1317. február 15. DL 49233 ( ua. 1323. május 25. > pécsi káptalan 1349. február 1. - Reg. Arp. 2524. sz. - Kivonat: Jakubovich Emil: Kún Erzsébet nőtestvére. Turul, 1922-1923. 14. I. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 6-7/5. LÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49234
Date: 1274-08-08
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49308
Date: 1275-02-28
Abstract(in cinerum) in villa Babut. László király a somogyi apátnak és a konventnek. Korpad-i Iuan fia: Oroch kérte, hogy a somogyi várnak Thardas és Zomayon mellett levő, Wone nevű régóta lakatlan földjét, amelyen Cherchu lakott, szolgálataiért megkaphassa. Minthogy a föld nagyságáról és minőségéről, s hogy üres-e vagy sem, nincs tudomása, megparancsolja, hogy küldjék ki megbízottukat, akinek jelenlétében Sámson fia: Máté királyi ember a szomszédok és határosok jelenlétében járják meg Wone földet és iktassák be Oroch-ot annak birtokába, az esetleges ellentmondókat pedig idézzék jelenléte elé. - Átírta a somogyi konvent kelet nélküli (1275.?) oklevelében, amelyet a konvent 1395. március 20-án kelt oklevele tartott fenn. - Fejér V/2. 292. - Reg. Arp. 2594. sz. (az évszám indoklásával). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 7/6. LÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49308
Date: 1275-02-28U
Abstract[1275?]-02-28. után. A somogyi Szent Egyed-monostor konventje Korpad-i Oroch-nak Wone földbe történt iktatásáról. (1395-i átírás:) - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (192) 7/7. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 13. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49223
Date: 1276-00-00
AbstractA somogyi Szent Egyed-monostor konventje László királyhoz. Parancsára, hogy küldjenek ki maguk közül egy tanúbizonyságra megfelelő valakit, akiinek jelenlétében Vztupan-i Dénes királyi ember a szomszédok és a határosok jelenlétében a somogyi vár Kara villa-ban levő lakatlan (vacuam) földjét - amely közvetlenül Iharus fia: Gergely comes öröklött földje mellett fekszik, s amelyet a comes adományba kért - járja körül, és ha nincs ellentmondás, iktassa be a comest, az ellentmondókat pedig idézzék jelenléte elé, kiküldték az egyik frater-t. Ők visszatérve jelentették, hogy a föld, valamint haszonvételei és tartozékai iktatását ellentmondás nélkül elvégezték a szomszédok útmutatása szerint. A földön telekhelyek két helyen vannak elegendő erdővel és szénafűvel (fenetum), művelhető földje egy ekényi; a föld hat helyen fekszik, s van rajta egy részecske (particula) szőlő is. A határokról nem tudnak jelentést tenni (certificari), mert a földet somogyi szokás szerint vegyesen birtokolják (quia myxtim iacet more terre Symigiensis/Simigiensis). - Átírta IV. László király 1276. március 22-én kelt pátens oklevélben. - Keletezés Borsa SMM 23. [1992]: 1276. március 22. elôtt. - Átírta IV. László király 1279-i privilégiumában. DL 49225 - Reg. Arp. 2698. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 7/8. 1276-03-22. előtt. A somogyi konvent László királyhoz Kara villa-beli földnek Iharul fia: Gergely comes részére történt iktatásról. - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (1992) 7/8. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 16. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49223
Date: 1276-03-22
Abstract(in Judica) Noak vár mellett. László király előadja, hogy Iharus fia: Gergely comes kérte a somogyi királyi vár Kara villa-ban fekvő földdarabjának, mely az ő örökölt földjének közvetlen szomszédságában fekszik, részére történő adományozását. Minthogy a föld minősége és mennyisége nem volt ismeretes előtte, megparancsolta a somogyi konventnek, hogy küldjenek ki egy tekintélyes (honestus) férfit tanúbizonyságul, akinek jelenlétében Vztupan-i Dénes királyi ember vizsgálja meg (inspiceri), hogy a föld lakatlan-e, s ha igen és nincs ellentmondás, levélben tegyen jelentést (intimaret). A konvent keltezetlen válaszát átírja (lásd Borsa SMM 23. [1992] 7/8 sz.). Minthogy Gergely comes mindig hűséges szolgálatokat tett neki, s a jövőben is képes erre, a földet örökre és visszavonhatatlanul neki, örököseinek és azok utódainak adományozza. Ha az oklevelet újra bemutatják, privilégiumot fog számára engedélyezni. - Hártyán, hátlapján rányomott pecsét nyoma. (Mérey cs. lt. 4. sz. - No 1 et A.) - Átírta IV. László király 1279-i privilégiumában. DL 49225. - Reg. Arp. 2698. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 8/9. LÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49224
Date: 1276-04-12
Abstract(in oct. pasce). A fehérvári ispotályos ház (domus hospitalis de Alba) konventje bizonyítja, hogy megjelentek előttük Arnoldus fia: Adrianus a maga és fehérvári Rubynus fia: János nevében egy részről, másrészről pedig Lyula villa-beli Jakab fia: András a maga és a villa minden népe nevében (pro universis populis eiusdem ville). András bejelentette, hogy Nemnog fia: Benedek néhai fehérvári polgár birtokát, amelyet ő és falubeliei elfoglalva tartanak, és amely miatt Adrianus és János a király előtt pert indítottak (movebat questionem), fogott bírák határozata (arbitrium) alapján örökre és visszavonhatatlanul visszaadták nekik. - A birtok leírása: vineas ab oriente in tribus locis; fenetum trium falcastrorum iuxta ipsam villam Lyula et terram septem iugerum arabilem, cuius quatuor iugera iuxta quandam ulmum existant; terra vero secus ipsum fenetum ab occidente sita sunt(!) et quendam fundum unius curie inter situs curiarum Jacobi filii Tyburcii et Petri dicti Kerche in ipsa villa Lyula existentem, in quo Tekus servus ipsius Benedicti residebat. - Hártyán, hártyaszalagon függő ovális pecséttel. (Mérey cs. lt. 5. sz. - No 1 et 4A.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 8/10. FEHÉRVÁRI KONVENT (KER)

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49225
Date: 1279-06-15
AbstractLászló király Iharus fiának: Gergely comesnek személyesen előadott kérésére átírja és megerősíti saját, 1276. március 22-én kelt pátens oklevelét (lásd Borsa SMM 23. [1992] 8/9 sz.). Amikor atyja: István király meghalt és mint kiskorú a születés rendje szerint (ordine geniture) trónra lépett és követte őt, arra érdemeseknek és másoknak birtokokat adományozott, majd 1279-ben Szent Iván (ünnepének) 22. napján (júl. 15.) már nagykorúan (in etate legitima) az ország minden lakójával gyűlést (congregationem generalem) tartott, és a bárókkal, az előkelőkkel (proceribus) és nemeseivel tárgyalt, a bárók és az ország nemeseivel együtt egyes adományokat visszavont. Miután Gergely comes részére a somogyi vár Kara nevű földjének adományozásáról szóló pátens oklevelét megvizsgálták, figyelembe véve a comesnek az ország különböző ügyeiben teljesített érdemes szolgálatait, különösen pedig a cseh király elestekor a királyi zászló alatt vívott harcát, előző adományát megújítva megerősíti. Kelt Miklós mester alkancellár keze által. - Keltezés Borsa SMM 23. [1992]: 1279. július 15. után. - Rongált hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. (Mérey cs. lt. 6. sz. - No 2 et B.) Reg. Arp. 2992. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 8/11. LÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49226
Date: 1283-07-06
Abstract(in oct. Petri et Pauli). A fehérvári egyház bizonyítja, hogy egyfelől Chepanus fia: Lőrinc mester, másfelől Iharus fia: Gergely comes egy Tul villa-beli telek (fundus curie) miatt a király előtt indított perben a béke kedvéért úgy egyeztek meg, hogy Lőrinc mester a somogyi konvent privilégiumára, a közeli rokonságra (propter proximitatem consanguineitatis) és Gergely comes kérésére békésen átengedi azt neki és örököseinek; Gergely comes viszont a jövőben e telken és szőlőkön kívül Tul földből és haszonvételeiből sem királyi adomány, sem az ottani népektől történő vásárlás, sem más módon (aliqua alia occasione) nem tarthat igényt (sibi poterit vendicare). - Hártyán, hátlapon pecsételés nyomával. (Mérey cs. lt. 7. sz. - Régi jelzet nélkül.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 9/12. FEHÉRVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49227
Date: 1284-08-05
Abstract(in quind. Marie Magdalene). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy az egyrészről Varda-i Ivan fiai: Oroch, Ivanch és Herant, valamint Sámson fia: Máté, másik részről pedig Varda-i Deseu fia: Jonas, Pál fiai: Pous és Pál ugyancsak személyesen bejelentették,hogy D(énes) nádor somogyi ispán oklevele szerint a pusztítások, javak elvitele, elfogások és más jogtalanságok miatt a nádor előtt kölcsönösen egymás ellen indított perben tanúkat kellett volna állítaniuk a konvent előtt, de a pert közös akarattal elvetették, s Koazna-i Kozma comes, Pertoldus comes, testvére: Péter, Tamás fia: Tamás és Elya-i Sándor döntése alá bocsátották. Eszerint István király ünnepének másnapján (aug. 21.) Oroch és említett társai a várjobbágyok közül 16 nemessel esküt tegyenek arról, hogy nem rontottak fegyveresen Pál és fiai, továbbá Jónás házára, Pál fiát: Pous-t nem fogták el és megkötözve nem hurcolták el, javaikat nem vitték el, s Jónásnak kárt nem okoztak; ugyanakkor Jónás, Pós és Pál 17 nemessel és várjobbággyal arra tegyenek esküt, hogy fegyveresen nem törtek Oroch kúriájára és jobbágyainak kárt nem okoztak, sem nem gyalázták (dedecus irrogari) őket. Az eskütétel nyolcadik napján a felek Péter comes, Leo mester, Mere-i Adrianus és Simon comes (Oroch és rokonai részéről), Tamás fia: Tamás, Abraam fia: Jakab, Chech fia: Miklós és Ilya-i Sándor comes előtt felosztják Juta és Varda prédiumokat két egyenlő részre, majd sorshúzással döntik el a nyolc arbiter és a konvent kiküldöttje előtt, hogy ki kapja az első részt, de ha a másik értékesebb (utilior), a kiegészítést pénzben kell megadnia. Ezután Tord villa-ba mennek arra a földre, amelyet Pál és fiai eladtak Gergely comesnek, s ennek megfelelőt más örökölt földjeikből adnak Oroch-nak és rokonainak. Ezt követően Pós és Pál vállalták, hogy a szent király napjának nyolcadán megidézik Péter volt nádor fiait Kecche föld ügyében, s ha Miklós napig (dec. 6.) Keccha (!) föld visszavételét el tudnák intézni, úgy az Pálé és fiaié lesz, ha nem, Oroch-é és testvéreié. Az arbitrium-tól aki az elején, közepén vagy végén visszalép, 20 márka bírságban marad. - Eredeti hártyán zárópecsét nyomával. (Mérey cs. lt. 8. sz. - No 37.) - Hazai Okmt. VII. 191. (XIX. sz. másolat alapján). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 9/13. A somogyi konvent előtt a Várdaiak perüket fogott bírák döntésére bízzák. - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (1991) 9/13. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 26. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49229
Date: 1298-10-18
AbstractAPOR NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49228
Date: 1298-10-18
Abstract(in Luce) Kurd. Opoor/Opour nádor bizonyítja, hogy Deuecher/Dewecher fia: Mihály kérésére vizsgálati levelet küldött a somogyi apátnak és a konventnek annak érdekében, hogy kiküldöttjének jelenlétében Leustacius/Leustachius nádori ember a határos szomszédok jelenlétében járja meg Benedek fia: Gergely Tord-i szőlőjét, melyet Mihálynak elzálogosított, de a megjelölt határidőig nem váltott vissza, majd iktassa be Mihályt annak birtokába. A konvent írásbeli válasza szerint a felsorolt szomszédok és határosok jelenlétében - azok hozzájárulásával (volentibus et permittentibus) - a határjárást és az iktatást végrehajtották. A nádor - királyi parancsra és nádori tisztéből kifolyólag az ország szokásai szerint igazságot tartozván tenni (ex precepto regio et mandato ac ex officio nostri palatinatus iuxta regni consuetudinem iustitie facere tenemur complementum) - a szőlőt Mihálynak és örököseinek ítéli, s úgy intézkedik, hogy pátensének felmutatása esetén azt a konvent tartozik privilégiumával megerősíteni. - A jelen volt szomszédok: Petro filio Pynkus, Iwanka et Budur filiis Petri, Gregorio filio Olyany/Olyani, Demetrio filio Peech, Dominico filio Leke/Leeke ac Andrea filio Chere. - Hártyán, a hátlapra nyomott pecsét darabkáival. (Mérey cs. lt. 9. sz. - No 1 et 14A.) - Átírta a somogyi konvent 1299. január 25-én kelt privilégiumában. DL 49229. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 9-10/14. APOR NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49229
Date: 1299-01-25
Abstract(in conv. Pauli). A somogyi Szent Egyed-monostor Oberth-i Dewecher fia: Mihály kérésére átírja és privilégiumával megerősíti Opour nádor 1298. október 18-i pátens levelét (lásd Borsa SMM 23. [1992] 9/14 sz.) - Hártyán, hártyaszalagon függött pecsét helyével. (Mérey cs. lt. 10. sz. - No 3 et 14A.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 10/15. A somogyi konvent átírja Opour nádornak Tord-i szőlő ügyében 1298. október 18-án kelt ítéletlevelét. - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (1992)10/15. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 41. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49230
Date: 1304-07-04
Abstract(sab. p. oct. nat. Joh. bapt.). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy Miklós mester somogyi curialis comes és a négy szolgabíró levele értelmében Merey-i Gabriel fiának: Istvánnak a maga és testvére Péter nevében tizenketted magával, rokon és távoli (extraneis) nemesekkel, Zomoyn-i Andronicus bírói ember (homine iudicis) és a megye kiküldötte előtt Szent Iván napja nyolcadának másnapján, csütörtökön (júl. 2.) esküt kellett tennie Tolkey birtok fele része ügyében a helyszínen arról, hogy az őket illeti. A bírói ember és Peterke a konvent kiküldöttje visszatérve jelentették, hogy István rokonaival: Merey-i Mihály mesterrel és Tolkey-i Adrianus comes-szel, valamint más nemesekkel tizenkettedmagával előttük, továbbá a határosok és szomszédok jelenlétében letette az esküt, hogy az örökölt birtokuk minden telkével, művelt földjével (terris fimatis), mezejével, erdejével, rétjével és más haszonvételeivel az övé, ezért a bírói ember a konvent küldöttjének jelenlétében beiktatta Istvánt és Pétert az örökölt és esküvel szerzett (in iuramento acquisitam) felerész birtokába. Ennek határa délről a Scennapataka, nyugatról határjelek (mete et termini) választják el a Kapusfeu-i Szent Benedek-monostor földjeitől. - Hártyán, zárópecsét darabkáival. (Mérey cs. lt. 11. sz. - No 1 et 6D.) - Kivonat: Anjou oklt. I. 633. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 10/16. A somogyi konvent bizonyítja, hogy Mérei Gábor fiait: Istvánt és Pétert beiktatta Tolkey birtok esküvel szerzett fele részébe. - Részletes kivonata: SMM 23 (1992) 10/16. sz. és Anjou oklt. I. 633. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 50/48. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49231
Date: 1306-09-10
Abstract(sab. p. nat. Virg.). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy megjelentek egyrészről Warda-i Pous fia: Vgrinus rokonaival: Jounas fiával: Domokossal, Gergyan fiaival: Lőrinccel és Tamással, másrészről pedig Varda-i Oroch fia: Oroch és atyafia (frater): Hernaldus. Vgrinus említett rokonai hozzájárulásával Jutha-n levő földjéből két részt (particulas) - amelyikből az egyik 25 hold művelt föld (terra fimata) és telekhelynek alkalmas, a másik mezei (terra campestris) és 150 hold - eladott Oroch-nak és Hernaldus-nak hat márkáért, amellyel tartozott Egres-i Egyed fia: Akus meggyilkolásáért, s ezt a tartozását meg is fizette nevezetteknek. - Situs autem ipsarum terrarum sic adiacet, scilicet terra fimata constitit iuxta terram eiusdem Vgrini, super que terra pater eiusdem olym loca sessionalia habuit a parte meridionali; in medio quarum terrarum est una via, per quam viam itur ad partem orientalem ad pratum, iuxta quam viam a parte ecclesie eiusdem ville Jutha est ipsa terra Vgrini predicti; a parte meridionali terra Oroch et Hernaldi predictorum cum longitudine vero ipsa terra adiacet ad partem meridionalem cum uno fine et cum alio fine ad partem septemtrionalem; ipsa enim via de prato predicto incipiendo venit directe ad partem occidentalem in cantitate(!) ipsarum terrarum fimatarum, et in fine ipsius terre fimate declinatur ad partem meridionalem et venit usque alium finem eiusdem terre. Preterea situs terrarum campestrium incipit a parte septemtrionali in via, per quam veniunt de villa Varda, ubi est meta terrea, que meta separat a parte septemtrionali terram Feliciani filii Chepani, a parte vero meridionali terra memorata; deinde per eandem viam venit ad partem meridionalem ad unam metam terream; abhinc declinatur ad partem occidentalem ad magnam viam in longitudine ipsarum terrarum et transiens ipsam viam perveniet ad finem ipsius terre, ubi est nova meta terrea; deinde in declinatu ipsarum terrarum reflectitur ad partem occidentalem et perveniet directe eundo ad metam terream; adhinc declinatur ad partem orientalem ad primam metam Feliciani predicti ibique terminatur. - Az oklevélről bemutatása esetén privilégiummal való megerősítést ígér a konvent. - Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. (Mérey cs. lt. 12. sz. - No 1 et 8A.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 10-11/17. A somogyi konvent előtt Várdai Ugrin Juta nevű földjéből két részt eladott Várdai Oroch-nak és Hernaldus-nak. - Részletes kivonata: SMM 23 (1992) 10/17. sz. és Anjou oklt. II. 68. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 50/50. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49233
Date: 1307-01-00
Abstract(mense Januarii). A pécsi egyház káptalanja tanúsítja, hogy Munuzlo-i Gergely mester fiának: Egyed mesternek külön küldötte (nuncium specialem) által előadott kérésére kiküldött Gál mester kanonok és notarius visszatérve elmondta, hogy jelenlétében Egyed mester az alábbi intézkedést tette. Chob-i András fia: István comes és Aldumas fia: Mihály comes, ama hűséges szolgálataikra való tekintettel, amelyeket neki különböző ügyeiben és eljárásaiban (in diversis articulis seu processibus), különösen pedig a hírhedt ellenfele (adversarium suum publicum et notorium): Kozma fia: Zerie ellen vívott harcban (in conflictu) tettek, amikor István comes életveszélyes sebet (mortale vulnus) kapott, Mihály comes pedig Zeryes hadának vezérét elfogta és neki átadta, amivel ellenfele fölött győzedelmeskedett, a Somogy megyei Karan földnek vagy birtoknak - amelyet öröklési jogon bír, s amelyben a boldogságos Szűz Mária tiszteletére épült kőegyház van - felét István comes-nek, másik felét pedig Aldumas fiainak: Mihály comes-nek és Peteu-nek adományozza. Karan földet István király és felesége Egyed mester anyjának adta ajándékba azokkal a haszonvételekkel, tartozékokkal és határokkal, amelyek László királynak a szülei adománya ügyében kiadott, 1274. augusztus 8-án kelt privilégiumába vannak foglalva. A privilégiumot a káptalan levelében átírja (lásd Borsa SMM 23. [1992] 6/5 sz.) - magistris Nocolao cantore, Demetrio custode, Petro decano ceterisque quampluribus ibidem existentibus, lectoria vacante. Átírta I. Károly király 1317. február 15-én kelt oklevelében. - I. Károly privilégiumát átírta ugyanő 1323. május 25-én kelt oklevelében, amelyet a pécsi káptalan 1349. február 1-jén kelt oklevele tartott fenn. DL 49234. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 11/18. PÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49234
Date: 1307-01-00
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49233
Date: 1313-01-00
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49234
Date: 1313-01-00
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49232
Date: 1313-01-00
Abstract(mense Januaria). László, a pécsi egyház prépostja és a káptalan bizonyítja, hogy egyfelől Ch[o]b-i Sándor fia: István comes egyfelől, másfelől pedig Adulmas fia: Mihály comes a maga és Petew nevű testvére nevében az alábbiakban állapodtak meg a néhai Gergely mester fiától: Egyed mestertől a káptalan privilégiumával közösen kapott Fyuzygh és Karan birtokok ügyében. István comes a Bács megyei Fyuzygh föld felét, amely az érsek Ornath nevű földje mellett fekszik, minden haszonvételével Adulmas fiainak adja, akik viszont a Somogy megyei Karan föld felét adják minden haszonvételével István comes-nek. Így Karan teljes egészében István comes és örökösei, Fyuzygh pedig Adulmas fiaié lesz. A két birtok két különböző megyében, egymástól távol van, közös használatuk nem volt lehetséges (usum earundem in communi percipere comode non possint). - magistris Nicolao cantore, Laurentio custode, Demetrio decano. Az oklevél Endre mester pécsi olvasókanonok keze által kelt. - Hártyán, függőpecsételés helyével. (Mérey cs. lt. 13. sz. - No 3 et C.) - Átírta I. Károly király 1317. február 15. DL 49233 > ua. 1323. május 25. > pécsi káptalan 1349. február 1. DL 49234 - Eltérő írásmód az 1313-i átírásban: Aldumas, Fyuzegh; az 1349-i átírásban: Aldumas, Fyzegh. - Kivonat: Jakubovich Emil: Kún Erzsébet nőtestvére. Turul 1922-1923. 14. II. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 12/19. PÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49234
Date: 1317-02-15
AbstractKÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49233
Date: 1317-02-15
Abstract(XV. Kal. Martii). I. Károly király Chob-i Sándor fia: István comes kérésére átírja és megerősíti a pécsi káptalan 1307 januárjában és 1313 januárjában kelt két privilégiumát Karan birtok felének adományozásáról, illetve cseréjéről (lásd Borsa SMM 23. [1992] 11/18 és 12/19 sz.); tette ezt azért is, mert István comes elhagyva a hűtlenek társaságát és mindenét hátrahagyva (universam substantiam suam pro nostri honoris incremento) hozzá csatlakozott, hűségesen szolgált, a Hernicus(!)-fiak várainak ostrománál többször megsebesült. Kelt János mester fehérvári prépost, királyi alkancellár és Kukullu-i főesperes keze által. - Hártyán, függőpecsételés nyomával. (Mérey cs. lt. 14. sz. - No 5 et E.) - Átírta I. Károly király 1323. május 25. > pécsi káptalan 1349. február 1. DL 49234 - Kivonat: Jakubovich Emil: Kún Erzsébet nőtestvére. Turul 1922-1923. 15. III. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 12/20. KÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49235
Date: 1319-06-10
Abstract(in quind. penthecostes). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy Gergely fia: Yharus mester és Barlaty(!)-i Péter fia: Egyed a béke kedvéért fogott bírák közbenjöttével megújították magukat (se reformassent et etiam coram nobis reformarunt) abban a perben, amelyet Yharus mester István veszprémi püspök előtt indított Egyed ellen anyósa hitbére és hozománya (rebus secum allatis), valamint felesége, aki Darow-i István leánya, leánynegyede miatt. A megegyezés értelmében Egyed Tvly birtok felét - e birtokon vannak Yharus mesternek és feleségének említett jogai - átadják Yharus mesternek és örököseinek a leírt határok szerint. A határ leírása: Prima meta incipit ab oriente iuxta fluvium in villam Pernez fluentem in una meta terrea supra locum Hermanhyda vocatum a parte septemtrionali erecta et [a]b ipsa egrediens itur ad occidentem directe ad unum nemus Gertyanfew vocatum, ad arborem ylicis pro meta asignatam, de qua ad occidentem eundo pervenit ad pratum et rivulum ad villam Myklosy currentem, ubi est meta terrea, de qua egrediens transit ipsum rivulum adhuc ad occidentem et directe eundo pervenit ad viam magnam ducentem de villa Ketye ad villam Myklosy, iuxta quam est nova meta terrea, ibique in eadem via flectitur ad septemtrionem parumper et pervenit ad metam terream iuxta eandem viam a parte occidentali elevatam, de qua ad hunc ad occidentem eundo pervenit ad metam terream similiter novam et ab ipsa meta ad occidentem directe eundo descendit in unam vallem ad duas metas terreas angulares, scilicet ad terminos terre Naguth, ibique terminatur, que mete ad partem meridionalem separant terram seu portionem magistri Yharus predicti ad partem vero septemtrionalem Egidii antedicti. Bemutatás esetén minderről privilégiumot fognak kiállítani. - Hártyán, hátlapján pecsét darabkáival. (Mérey cs. lt. 16 sz. - Régi jelzet nélkül.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 12-13/21. (in quind. penthecostes). A somogyi konvent előtt Gergely fia: Yharus mester és Barlaty(!)-i Péter fia: Egyed hitbér és jegyajándék meg leánynegyed miatt folyó perben megegyeznek. - Részletes kivonata: SMM 23 (1992) 12/21. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 57/72. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49236
Date: 1323-05-18
Abstract(IV. p. pentecostes). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy egyfelől Uztupan-i Péter comes fiai: Endre és Péter mesterek, másfelől pedig Gergely comes fia: Iharus mester - a felek által jelölt derék emberek egyezkedése révén (per compositionem proborum hominum) - a béke érdekében minden perükben, a kölcsönösen okozott károk és jogtalanságok, különösen pedig Pernez villa nyugati felének ügyében megegyeztek. Ennek értelmében a fentieket illetően egymást kölcsönösen nyugtatták, az említett villa lakatlan felét pedig a konvent prothonotarius-a: István mester előtt felosztották az alábbiak szerint: prima meta terrea de novo erecta esset iuxta viccum(!) seu plateam in medio prephate(!) ville olim constitutam a parte occidentali, de qua meta egrediens directe iret ad occidentem ad aliam metam terream similiter novam retro ortos locorum sessionalium erectam, ahogy ezt a felek és István mester jelentették; que mete ad partem meridionalem separant loca sessionalia cum terris arabilibus, silvis et fenetis ad predicta loca sessionalia spectantibus quam portionem filiorum Petri predictorum usque silvam, ad partem vero septemtrionalem usque locum unius putei antiqui modo premisso separarent portionem magistri Iharus memorati. A felek önként kötelezték magukat, hogyha valaki a birtok ügyében megtámadná vagy perbe hívná egyiküket, a másik fél - kivéve Endre mestert - a birtok ügyében kibocsátott oklevelekkel saját munkájával, költségén és fáradozásával (toto conamine) segíti. Aki ezt nem tartja meg, a másik féllel szemben 60 márkában marasztaltassék el. - Hártyán, hátlapján pecsét darabkáival. (Mérey cs. lt. 17. sz. - No 5.) - Kivonat: Anjou oklt. VII. 201. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 13/22. (IV. p. pentecostes). A somogyi konvent előtt Uztupan-i Péter comes fiai: Endre és Peten mesterek fogott bírák közbenjöttével megegyeznek Gergely comes fiával: Iharus mesterrel Pernez falu (villa) nyugati felének ügyében. - Részletes kivonata: SMM 23 (1992) 13/22. sz. - Anjou oklt. VII. 201. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 59/82. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49234
Date: 1323-05-25
Abstract(VIII. Kal. Juni!). I. Károly király Choub-i Sándor fia: István comes kérésére átírja és megerősíti előző pecsétje alatt kiadott, 1317. február 15-én kelt privilégiumát (lásd Borsa SMM 23. [1992] 12/20 sz.). Kelt László mester, a fehérvári egyház prépostja, királyi kancellár keze által. - Átírta a pécsi káptalan 1349. február 1-jén kelt oklevelében. - Kivonat: Jakubovich Emil: Kún Erzsébet nőtestvére. Turul 1922-1923. 15. IV. sz. - Anjou oklt. VII. 228. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 13/23. KÁROLY 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)