useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondOvári család, Győr nembeli (Q 352)
< previousCharters1253 - 9999next >
Charter: 38659
Date: 1253-12-20
AbstractRoland nádor, pozsonyi ispán bizonyságlevele, mely szerint Óvári Konrád és társai, a Bytkának Konrád elleni perében megítélt esküt a nádor kápolnájában letették. 1253. december 20. Pozsony. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Szovák Kornél): a szövegkiadás fejregesztája. ROLAND NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38666
Date: 1276-09-03
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38673
Date: 1295-12-13
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38674
Date: 1298-12-13
Abstract(in octavis Nicolai). A somogyi Szent Egyed-monostor konventje bizonyítja, hogy Owar-i Konrád fia: Jakab mester Opur nádor levele értelmében ötvenedmagával, nemes eskütársakkal Miklós-nap nyolcadán a nádor Zuda nevű szerviensének jelenlétében esküt tett arra, hogy Zuda-t nem fosztotta ki, két szerviensét nem sebesítette meg, ezeket nem fogta el és nem zárta börtönbe, nem vették el lovaikat és fegyvereikben nem okoztak 60 márka kárt az időben, amikor a király Kuzeg vára alatt volt. Hártyán, zárópecsét kis darabjával. (Óvári cs.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 40. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38683
Date: 1308-09-06
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38677
Date: 1319-05-21
AbstractBARANYA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38678
Date: 1319-07-13
AbstractPÉTER ALORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38680
Date: 1325-05-17
AbstractSÁNDOR ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38679
Date: 1325-05-29
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38681
Date: 1334-09-05
AbstractBARANYA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38682
Date: 1336-09-07
AbstractVESZPRÉM MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38684
Date: 1362-10-01
Abstractin villa Vulkovar. sexto die congregationis nostre predicte. Gara-i Miklós Macho-i bán és a többi között Valko megye ispánja, jelenti, hogy az ugyanazon megye nemessége számára in villa Vulkovar szeptembere 26-án tartott congregatio generalison Huzyubach-i János fia: János mester a saját és Miklós testvére nevében tiltotta Tamás fiát: Andrást Zenthmargitaazzonfalua nevű birtoknak az elidegenítésétől és mindenki mást, különösen pedig Zar ”dictus” László fiát: Miklós mestert, János fiát: László mestert, Beke fiát: Domonkos mestert és ..ynardus fiát: János mestert annak a megvásárlásától, zálogba vételétől stb. Eredeti, papír, zárlatán pecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta GARAI MIKLÓS MACSÓI BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38685
Date: 1364-08-31
Abstractsabbato proximo post f. decollationis b. Johannis B. A váradi káptalan jelenti, hogy előtte Kyskemyn-i Balázs fia: János bejelentette, hogy Kyskemyn-i birtokának a felét, amely őt vétel címén megilleti, örök tulajdonul átadta Balázs fiának: Istvánnak, édesanyja előbbi urától született fiának, de ha István magtalanul találna meghalni, a birtokrész visszaszáll őreá. Eredeti, hártya, hátán pecsét nyomaival. - Regeszta forrása: OL regeszta VÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38686
Date: 1376-07-28
Abstractin Sancto Demetrio. quarto die diei prohibitionis prenotate. Horvaty-i János, macsói bán és a többi között Valko megye ispánja jelenti, hogy midőn Hozzyubaach-i János fia: János és Miklós fiai: András, István és János kérésére kiküldte Kuck-i Éliás fiát: Györgyöt, curie nostre familiarem egy tilalom végrehajtására, ő július 25-én kiszállt János mesternek és Miklós fiainak Pege, Petlend, Kamand és Baachy birtokaihoz és egybehíván azok szomszédait, különösen az alább nevezettek officialisait és bíráit, u. m. Gerebmezeu-i János fiát: László mestert, Kuke-i Domonkos fiait: Tamást és Sumrakust, Atya-i Aymardus fiát: Ferencet és másokat tiltotta az említett birtokok elfoglalásától vagy bármi módon való használatbavételétől. Eredeti, papír, htán pecsét töredékesen. - Regeszta forrása: OL regeszta HORVÁTI JÁNOS MACSÓI BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38687
Date: 1414-06-10
AbstractVICEDOMINI MÁTÉ ESZTERGOMI KANONOKVICEDOMINI MÁTÉ ESZTERGOMI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38688
Date: 1421-05-18U
Abstractután... in Bodrog. ... post f. S. Trinitatis. Bodrog megye hatósága (Stephanus de Aranian, Petrus de ... yad vicecomitea, Ladislaus filius Petheu de Zeules et Mathias de Beseneu iudices nobilium) jelenti, hogy Zentlazlo-i Pál fiának: Mihálnyak az özvegye, Lőrinc leánya: Anna a saját és két fia: Albert és Mátyás, továbbá két leánya: Ilona és Margit nevében tiltotta Zentlazlo-i Pál fiát: Istvánt és másokat a Zentlazloban őt illető rész elfoglalásától, használatától és megtartásától. Eredeti, papír, hátán 3 pecsét nyomával.– Regeszta forrása: OL regeszta BODROG MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38689
Date: 1444-11-17
AbstractA budai káptalan jelenti, hogy eléje járult Zenthlazlo-i Péter és Zenthpeter-i László fia: János, továbbá Zenthlazlo-i Mihály özvegye: Katalin és ennek Borich nevű fia és Erzsébet nevű leánya nevében tiltotta Zenthpeter-i Mathwst, Zenthdemeter-i Zank várnagy fiait: Pétert és Jánost és másokat a Valkó megyében fekvő Zenthpeter-i birtokrészeiknek az elfoglalásától, használatától és megtartásától. - Hátán pecsét nyomaival. BÁCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38690
Date: 1445-08-24
AbstractA kői /:Kw:/ káptalan jelenti, hogy az előtte megjelent Zenthpether-i Miklós a Valko megyében lévő Zenthpether-i birtokrészét, amely Zankphy Péternél van elzálogosítva, újra ugyanannak a Péternek zálogosítja el 100 arany forintért, akit meg fog annak a birtokában mindenkivel szemben védeni. - Hátán pecsét nyomaival. KŐI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38691
Date: 1453-08-01
AbstractA boszniai káptalan jelenti, hogy eléje járulván Zenthpeter-i Miklós jelentette, hogy mivel Zank fia: Péter kérésére visszaadta neki a Zenthpeteren, Pabarban, Thudinczban, Jelenfalwan, Mathkowczban, Erezthuenben, Mihaloczban és Kispabarban (mind Walkó megyében) lévő birtokrészeit, amelyek 370 aranyforintért nála voltak elzálogosítva, azért megígéri, hogy a 370 forintot a következő két határnapon fogja Zawazenthdemeterben letörleszteni: 150 forintot Szent Márton napján (Nov.11.) és a 220 arany forintot egy évvel később, 1454 Szent Márton napján. Ha ezt nem akarná, vagy nem tudná teljesíteni, Zank fia: Péter lefoglalhaja Miklósnak a következő Walkomegye-i birtokait: Tholman, Rewfalu, Harasthy, Lanka, Thotfalu és Dakchafalwa az összeg letörlesztése idejéig.- Hátán pecsét nyomaival. BOSZNIAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38692
Date: 1467-09-07
AbstractIn loco sedis.Debreczen-i Castellanus ”dictus” Bálint és Demeter officialis de Thwr, Külső-Szolnok megye alispánjai és két szolgabíró jelentik, hogy Nagpo-i Jakab előttük panaszt emelt, hogy a Bala-i nemesek jobbágyai és népei, akik Zenthtamáson laknak, uraik beleegyezésével bizonyos gabonát vittek el az ő birtokáról Zenthtamásba. Ennek a kivizsgálására kérte emberüket. Kiküldték Inoka-i Kersefy Andrást, aki panaszt igaznak találta. - A szöveg alatt három gyűrűs pecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta KÜLSŐ-SZOLNOK MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38693
Date: 1498-08-26
AbstractZapolya-i János örökös szepesi gróf, nádor jelenti, hogy megjelent előtte Solnus László és a budai vár előtt épült, a Bold. Szűzről elnevezett egyháznak János nevű prépostja és kanonokjai nevében a pécsváradi konvent vizsgálati és idéző oklevele alapján aug. 13.-án felpanaszolta, hogy midőn Mátyás király halála után Hlapchyth-i Kyshorwath János és Gara-i Banffy Lőrinc és társaik Miksa római királyhoz csatlakoztak és tűzzel-vassal kezdték pusztítani ezt az országot és a panaszosoknak a Baranyamegye-i Ezeek várkastélyban élő jobbágyai félelemtől indíttatva arra kérték Wyngarth-i Gereb Mátyást, hogy néhány emberüket engedje át az ő várkastélyukba és a várkastély védelmét magára Gereb Mátyásra bízták, Gereb Mátyás a lázadás lecsillapultával kizárta a panaszosokat a várkastélyból, azt a hasonló nevű várossal és a Baranyamegye-i Gyergfalwa, Felsewpethres és Alsopethres Baranyamegye-i birtokokkal, továbbá Hagmas, Drazagh, Thehnye, Azzonfalwa, Zylkeuz, Balyntfalwa, Paczona, Jakabfalwa, Bekefalwa, Chazar, Zeelfalwa, Kysfalud és Zelefalwa Walkomegye-i birtokokkal a maga számára foglalta le. És bár Gereb Mátyás halála után a birtokokkal a maga számára foglalta le. És bár Gereb Mátyás halála után a várkastély a birtokokkal foglalás címén Mátyás testvérének: Pálnak a kezére jutott és ő mindaddig magánál tartotta azokat, míg a fentemlített Kyshorwath János és Banffy Lőrinc a király és a királyi tanács határozatából pusztításaik és rombolásaik miatt el nem marasztaltattak a hűtlenség bűnében, amikor is Darnocz nevű várukat és Zenthmiklós nevű várkastélyukat Körrösmegyében, továbbá Gara meg Czerna nevű várkastélyukat Walkomegyében királyi meghagyásra éppen Gereb Péter foglalta el tőlük. Mikor Ulászló király és Miksa között beállt a béke és Kyshorwath János meg Banffy Lőrincz visszakapták előbb elvett várukat és várkastélyaikat, Gereb Péter továbbra is megszállva tartotta Ezeek-i várkastélyukat a hozzátartozó birtokokkal, sőt a lázadókkal szemben viselt hadjárat költségei címén Ezeeket a királlyal magára iratta, jóllehet a király az időközben újra lázadozó Kyshorwath Jánostól éa Banffy Lőrinctől a király saját költségén elfoglalt Darnoch várát és az említett várkastélyokat Gereb Péternek adta előbbi költségei fedezésére, Ezeeket mégsem engedte ki a kezéből. Ezt a pécsváradi konvent vizsgálati oklevelével igazolta. Péter comes nevében Boghka-i Kesas Péter tagadta a vádat, mert oly oklevelek birtokában van, melyek őt minden erőszakos actio alól felmentik. A nádor ezek bemutatására Vízkereszt 20.-ik napját jelölte ki. - Záró pecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta. SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38664
Date: 9999
AbstractPÉCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38662
Date: 9999
AbstractGYŐRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38663
Date: 9999
AbstractGYŐRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38676
Date: 9999
AbstractEGYED PÉCSI FŐESPERES

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38667
Date: 9999
AbstractERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38668
Date: 9999
AbstractERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38665
Date: 9999
AbstractPÉTER NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38671
Date: 9999
AbstractBARANYA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38669
Date: 9999
AbstractMÁTÉ NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1253 - 9999next >