useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCsánki Dezső gyűjtemény (Q 284)
< previousCharters1086 - 1421next >
Charter: 107628
Date: 1086-00-00
Abstract

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107487
Date: 1270-00-00
AbstractVESZPRÉMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107488
Date: 1290-08-29
AbstractLODOMÉR ESZTERGOMI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107489
Date: 1347-04-24
AbstractGeorgii. A veszprémi káptalan előtt György, Ewrs-i prépost, veszprémi kanonok a maga és Mihály fia Miklós valamint Myske fiai, Pál és Jakab, az Ewrs-i egyház patronusai nevében előadta, hogy az oklevélben részletezett feltételek mellett bérbe adták az Wrs-i Feneufew-nek és Berekenyemal-nak nevezett birtokrészeket az Ewrs-i egyház, Myske fiai, Pál és Jakab, Mihály fia Miklós, Miklós fia András, Inata fia János mester, a király, a Beel-i apátság és a veszprémi egyház név szerint felsorolt jobbágyainak, hogy ott szőlőt telepítsenek. XV. századi egyszerű másolat, papír, restaurált és vízfoltos. Alul az összeolvasásra vagy hitelesítésre utaló szöveg töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) VESZPRÉMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107490
Date: 1358-04-04
AbstractIV. p. Pasce. A zágrábi káptalan tanúsítja, hogy a Lajos király külön parancsára eljáró lesták szlavóniai általános helynök kérésére kiküldte hiteles emberét Dénes mestert, dékánt, akinek jelenlétében Jakab helynöki ítélőmester és Péter Zanabor-i várnagy, az általános helynök megbízottai megújították, ill. kijelölték a Zágrábmeze-i (de campo Zagrabiensi) Iwan fia Iwan Puztadulsycha nevű, a Toplic-i (Thoplicensi) egyháztól hűbéri jogon szerzett birtokát a Selyn-i királyi vár birtokaitól elválasztó határokat, és miután az oklevélben részletesen felsorolt határjelek kiigazítása és felállítása a Selyn-i királyi vár népei és a Selyn-i várnagy jelenlétében megtörtént, Iwan fia Iwant meghagyták az említett földek birtokában. 1880-i egyszerű másolat, papír, 3 lap. – Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107491
Date: 1364-06-26
AbstractVI. Kal. Jul. I. Lajos király átírja és új nagypecsétjével erősíti meg László, veszprémi püspök királynéi kancellár által bemutatott 1342. december 6-án kelt, előző nagypecsétjével megerősített oklevelét, amely a veszprémi egyház Tolna megyei Chath nevű birtoka határainak leírását tartalmazza. XVIII. századi egyszerű másolat, papír, három lap. Méltóságsor. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107502
Date: 1366-05-01U
AbstractBEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107492
Date: 1367-01-27
Abstractin Vissegrad, 15. d. oct. Epiphaniae. Bubek István országbíró előtt a pannonhalmi konvent idéző és visszafoglaló levelével megjelent Pál Béél-i apát László Kumárun-i domonkosrendi prior ellenében megidézett és előadta, hogy amikor Kis Ech-i Domonkos fia János királyi ember és Miklós káplán, a pannonhalmi konvent hiteles embere jelenlétében megkísérelte visszafoglalni a Kumárun-i piaci vám őt és egyházát megillető, a Kumárun-i szerzetesek által jogtalanul elfoglalt részét, azok Péter az új, és Jakab a régi Kumárun-i bíró és más polgárok szeme láttára ellentmondtak; ezért a jelenlévő hiteles emberek a király bírósága elé idézték Mihály nap nyolcadára László Kumárun-i priort Pál Béél-i apát ellenében, ahol a pannonhalmi konvent ügyvédvalló levelével a Kumárun-i kolostor nevében megjelent János szerzetes azt állította, hogy tulajdonjogukat oklevelekkel tudják bizonyítani, ezért új időpontot (Vízkereszt nyolcadát) jelöltek ki a bizonyításra, amelyen Pál Béél-i apát bemutatta I. Károly király 1330. március 11-én (benne átírva IV. Béla király 1246. november 12-én kelt, I. István király 1037-ben kelt oklevelét átíró oklevele (kelt, valamint Gilétfi) (filii Gelety) Miklós nádor 1343. március 15-én kelt oklevelét, László Kumárun-i prior pedig Donch mester Zolyó-i ispán 1332. június 24-én és I. Lajos király 1347. február 1-jén kelt, valamint Kumárun-i Pál mester 1305-ben kelt oklevelét, amelyek alapján az országbíró a Komáron-i rév- és piaci vámot Pál Béél-i apátnak és egyházának, a Vágh-i és a dunai halászat jogát pedig a kolostor szerzeteseinek ítélte. XVIII. századi egyszerű másolat, papír, 3 lap. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) BEBEK ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107493
Date: 1373-05-04
AbstractWyssegrad in domo habitacionis nostre. 4. d. May. Egyházi hatóság megparancsolja megbízottainak, hogy intsék meg és idézzék perbe mindazokat a személyeket, akiket István őrkanonok, vagy a kincstárnok, vagy prokátora megnevez, és tegyenek jelentést a megintés és az idézés lefolytatásáról. Eredeti, papír, felső része hiányzik, restaurált, alul függő pecsét bevágásai. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ISMERETLEN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107494
Date: 1373-11-23
Abstractin Wissegrád. 16. d. oct. Omnium Sanct. Szepesi Jakab országbíró előtt Pál Béél-i apát György domonkos rendi prior és más Komaron-i szerzetesek ellenében bemutatta a pannonhalmi konvent idéző, tanúvallató és eltiltó levelét, melyben Eörs-i János fia Mátyás királyi ember és Sándor prior, a pannonhalmi konvent hiteles embere előadja, hogy a Komaron-i piaci és révvám ügyében folyó perben Zudor Péter országbíró a felek által bemutatott oklevelek alapján megerősítette a Béél-i apátság jogait, és megtiltotta a Komaron-i szerzeteseknek, hogy a halászat után nekik járó vámot a piacon szedjék be; Szepesi Jakab országbíró úgy döntött, hogy a Komáron-i szerzetesek a Vág és a Duna egybefolyásánál szedjék a vámot, de a Komáromi piacon menőktől és jövőktől vámot nem szedhetnek. XVIII. századi egyszerű másolat, papír, 3 lap. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) SZEPESI JAKAB ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107495
Date: 1380-05-27U
AbstractHiteleshely (?). Ilona és Klára asszony felperesek nem jelenvén meg az Anna asszonnyal és leányával Erzsébettel szembeni peres ügyük tárgyalására kitűzött időben, a perben forgó birtokrészeket Annának és Erzsébetnek ítélték. (medium et quatale fundarum curiarum). Eredeti, papír, töredék, foltos. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ISMERETLEN HITELESHELY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107497
Date: 1389-05-03
AbstractPÉTER ZÁGRÁB-MEZEI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107498
Date: 1393-06-08
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107499
Date: 1395-03-03
AbstractILSVAI LESTÁK NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107500
Date: 1397-08-17
AbstractANTAL ESZTERGOMI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107501
Date: 1399-08-15
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107505
Date: 1405-08-17
AbstractPOZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107506
Date: 1408-06-01
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107507
Date: 1410-11-14
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107508
Date: 1414-05-08U
AbstractSOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107509
Date: 1415-08-29
AbstractVASVÁRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107510
Date: 1416-01-10
AbstractSOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107512
Date: 1416-08-13
AbstractVICEDOMINI MÁTÉ ESZTERGOMI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107513
Date: 1418-03-29
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107514
Date: 1420-03-24
AbstractGYŐRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107515
Date: 1421-03-01
AbstractBude, 5. d. 43. d. oct. Epiph. Domini. Peren-i Péter országbíró felkéri a Chorna-i konventet, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Paztor-i György és Bálint, Also Paztor-i Péter fia László, vagy Felső Paztor-i Balázs fia Péter királyi ember Jaar-i Baroth-nak mondott Miklós ellenében a király jelenlét bírósága elé idézi Nythk-i Jánost, aki a győri káptalan 1418. szeptember 22. után kelt, Baroth-nak mondott Miklós fia Milán nevében ügyvédvalló levéllel megjelent Chegled-i Péter által bemutatott oklevele szerint Kispeth (Kispétz)-i birtokán hatalmaskodást követett el Baroth-nak mondott Miklós ellen, és az országbíró ugyancsak Chegled-i Péter által bemutatott oklevele szerint a kitűzött időpontban nem jelent meg előtte; az országbíró felkéri a konventet, hogy az idézés megtörténtéről a királynak tegyen jelentést. XIX. századi egyszerű másolat, papír, 2 lap. A másolatot a Guary levéltárban lévő eredetiről készítette Paur Iván.– Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) PERÉNYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107640
Date: 1421-03-30
AbstractZnojmo, Quasimodo. In Znoyma. Zsigmond király Literatus Péter városi jegyző Körmöc (Cremnicz) város polgárai és az ott lakó hospesek nevében előadott kérésére átírja és megerősíti I. Lajos király 1358. november 22-i, a város régi szabadságait és jogait megerősítő oklevelét. 1838-i hiteles másolat, papír.– Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107516
Date: 1421-05-01
Abstractin civitate nostra Brinnia. Asc. dom. Zsigmond király Palásth-i Tamás fia Gergely kérésére Morvaországban és különösen Hradistya város védelmében szerzett érdemeiért neki és általa fivérének Sandrinusnak, unokatestvérének Berle-i Mihálynak és atyafiainak Chehy Stephani fiainak Mihálynak és Jánosnak, valamint utódaiknak címért adományoz. XVIII. Századi egyszerű másolat, papír. A címer a másolatban is meg van festve.– Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107515
Date: 1421-09-29
AbstractPERÉNYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107518
Date: 1422-05-28U
AbstractNYITRA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1086 - 1421next >