useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCsánki Dezső gyűjtemény (Q 284)
< previousCharters1422 - 1447next >
Charter: 107518
Date: 1422-05-28U
AbstractNYITRA MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107517
Date: 1423-01-17
Abstract5. d. Epiph. domini. A nyitrai káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy Peren-i Péter országbíró 1422. november 28-án kelt, az oklevélben átírt kérésére kiküldte hiteles emberét, Char László presbitert, akinek a jelenlétében a király embere Arad-i Dénes tanúvallatást tartott a Zechen-i vajda Frank fia László fia László és Ben-i László Marcalphus János elleni panasza ügyében, Esztergom, Bars és Komárom megyékben ez a panaszt igazolta. (A másolatban tévesen: Nos episcopus ecclesie Nitriensis a kiadó) 18. szd-i egyszerű másolat. Papír. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107519
Date: 1424-02-26
AbstractBude. 45. d. oct. Epiph. domini. Nana-i Konpolth-i (István) országbíró előtt vízkereszt nyolcadán (Miklós) garamszentbenedeki (ecclesie Sancti Benedicti de Iuxtagron) (apát) és a konvent nevében a konvent ügyvédvalló levelével megjelent Miklós frater, de az ellenében az előző országbíró ítéletlevele alapján a zobori (de Zoboriensi) konvent által megidézett Baromlak-i (Senye-nek mondott Tamás) fia László távol maradt és nem küldte el maga helyett (megbizottját sem), ezért az országbíró megbírságolta. Eredeti, papír, szakadt, csonka, hátlapján rányomott pecsét nyoma. Hátlapján egykorú tartalmi kivonat.- Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) KOMPOLT ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107520
Date: 1426-05-13
Abstractin Tata. II. p. ascens. domini. Zsigmond király megparancsolja Liptó megye előljáróinak, valamint Pan János Lykawa-i várnagynak és ugyancsak név szerint felsorolt társainak, hogy Zyrin-i Byhter-nek mondott Péter királyi oltalom alatt álló János, Miklós és Péter nevű fiát és az őket megillető birtokokat és egyéb javadalmakat védjék meg minden - különösen a Parnicza-i Miklós fia, János által okozott - jogtalanságtól. XVIII. századi egyszerű másolat a turóci konvent befejezetlen átíró okleveléből.– Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107511
Date: 1426-05-19
Abstractin Thata. Pentecoste. Zsigmond király megparancsolja az esztergomi káptalannak, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Bely-i János, Bely-i L...ey-nek mondott István vagy Demiend-i Brigand-nak mondott Miklós királyi ember tanúvallatást tart Arsan-i Miklós fia, Benedek és unokája Pyr-i Tamás fia, Péter ügyében, akik Arsan-i Tamás fia, Simon, a maga és a Zakalas-nak nevezett királyi birtokon lakó, az oklevélben név szerint említett testvérei és atyafiai nevében előadott panasza szerint Zakalas királyi birtok területén megölték Arsan-i Tamás fia, Simon fivéreit. Eredeti, papírja csonka, foltos, restaurált, hátlapján papírfelzetes zárópecsét töredéke. Hátlapján egykorú elmosódott címzés vagy tartalmi kivonat töredéke.– Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107521
Date: 1432-11-25
AbstractKatherinae. A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy előtte Nema-i Sebestyén deák két magyar forint és ötven dénár zálogösszeg lefizetése ellenében átadja Dempsedy Istvánnak és feleségének, Bewn-i Werthessy András leányának, a Győr megyében fekvő Kyspecz birtokhoz tartozó, Sawol-i Degy István által elzálogosított jobbágytelket, melyen addig Pathonay István providus lakott. XIX. századi egyszerű másolat a Héderváry levéltárból, papír. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) PANNONHALMI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107523
Date: 1437-08-21
AbstractSzentmárton. 8. d. vig. ass. virginis Zenthmarton. Hédervár (Hedrehuara-i) Lőrinc nádor a Turóc és Árva megyei nemesek Zenthmarton mezővárosban (oppidum) megtartott gyűlésén felkéri Árva megye alispánjának, szolgabíráit és esküdtjeit, hogy tegyenek tanúvallomást Bolondoch-i Stibor lánya Katalin, Nezethe-i Adam-nak mondott György révén előadott panasza tárgyában, amely szerint Balych-i Miklós, Katalin férje (későbbi?) az általa hitbér és jegyajándékként Stibornak elzálogosított Zaczkow birtok és az Árva várához tartozó, Thordassyn birtokon beszedni szokott vám birtokából Stibor halála után kizárta Katalin asszonyt. XIX. századi egyszerű másolat, papír.– Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky) HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107525
Date: 1438-03-02
AbstractAlbert király, a ferencesek Szt. János monostorában összegyűlt főpapokkal, bárókkal és nemeseket megkérdezve, Schlick Gáspárnak és utódainak Zsigmond király idejében tett hű szolgálatai jutalmául a magyar országlakosokkal /regnicola/ azonos jogokat adományoz. - Hátlapján tartalmi kivonat. - Sub nr. 73. ALBERT KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107526
Date: 1438-07-22
AbstractAlbert király megparncsolja a nyitrai káptalannak, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a király megbízottja, Kathona Péter, Ewrien-i Miklós, Hlaboka-i Miklós vagy János, Korompa-i Pál vagy Swndrin-i Antal beiktatja Schlick Gáspárt, Zsigmond király egykori cseh kancellárját a Nyitra megyei Wiwar várának és valamennyi tartozékának és haszonvételének birtokába, amelyek megszakadás következtében Stiboricz-i, másként Bolondoth-i Stiborról szálltak a királyra, és amelyeket megválasztása és koronázása körül kifejtett érdemeiért adományozott a kancellárnak. ALBERT KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107526
Date: 1438-09-03
AbstractA nyitrai káptalan Albert király titkos pecsét alatt kiadott parancsára kiküldte hiteles emberét, Laurini János mestert, kanonokot, akinek jelenlétében a király megbizottja Hloboka-i János az oklevélben név szerint felsorolt szomszédok jelenlétében beiktatta Schlick Gáspárt, Zsigmond király egykori kancellárját a Nyitra megyei Wywar, másképp Holicz várának és valamennyi részletesen felsorolt tartozékának birtokába. NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107527
Date: 1439-03-19
AbstractRozgony-i István pozsonyi comes közli Pozsony városával, hogy a Padalin városból származó, mintegy ötszáz lovasból álló lengyel csapatot, amely megtámadta és felprédálta Szepes várát /castrum Scepusiense/ üldözőbe vette, és a Liblow-i vár mellett lévő rétén megütközött velük; köztük mintegy háromszázat megöltek, sokat a Paprad folyóba fujtottak, és 214 lovat valamint mintegy kétezer forint értékű zsákmányt ejtettek. Az eredetin cimzés volt. ROZGONYI ISTVÁN POZSONYI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107530
Date: 1441-01-03
AbstractUlászló 1 király

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107528
Date: 1441-01-09
AbstractRozgon-i István pozsonyi comes kéri Pozsony várost, hogy Gwth-i Orzag Mihály követét ne háborgassák és békességben engedjék vissza, mivel Orzag Mihály fegyverszünetet kötött a királynéval. ROZGONYI ISTVÁN POZSONYI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107529
Date: 1441-01-14
AbstractERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107530
Date: 1441-08-16
AbstractHety-i Mihály fia Benedek császári közjegyző a név szerint említett tanuk jelenlétében történt felolvasás után átírja I.Ulászló király 1441 január 3-i, Thar-i László, a budai Mária Magdolna egyház és Pál a budai alsóvárosi Szent Péter egyház plébánosa által bemutatott privilégiumát, amely az említett egyházak és a budai várban lévő Szűz Mária egyház parochiájának felosztását tartalmazza, és közokiratba foglalja az említett plébánosoknak az átírt oklevéllel kapcsolatban Jánosnak, a Boldogságos Szűz egyháza plébánosának tevékenysége ellen kinyilvánított tiltakozását. - Hátlapján tartalmi kivonat. HETY BENEDEK CSÁSZÁRI KÖZJEGYZŐ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107640
Date: 1442-02-28
AbstractErzsébet királyné megparancsolja Körmöc városnak, hogy a kincstárnak járó évi censust, melyet eddig engedélyével a város védelmére fordítottak, ettől kezdve teljes egészében fizessék meg megbízottjának, Pokier-i Franknak vagy embereinek, mivel a város védelméről más módon szándékszik gondoskodni. Erzsébet királyné

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107531
Date: 1442-07-18
AbstractErzsébet királyné Rozgon-i István fia János győri comes kérésére familiárisának Babna-i Bertalan fiának Jánosnak adja a Győr megyei Mesterfalwa possessiot, amely korábban Warang-i Miklósnak és nemzetségének birtoka volt, majd Dereske-i Pál fia István kezére került, majd Bokod-i György mester zálogbirtoka lett, és Warang-i Miklós magszakadása valamint István és Bokod-i György mester hűtlensége miatt a koronára szállt vissza. Commissio propria domine regine. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107532
Date: 1443-07-09
AbstractKÜNIGFFELDER BÉCSI POLGÁRRANEESS BÉCSI POLGÁR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107533
Date: 1443-09-29
AbstractDénes bíboros, esztergomi érsek, Chetnek-i László választott nyitrai püspök, Zeecz-i Tamás komáromi comes egyezséget köt Gymes-i Forgacz Miklós fiával, Jánossal; mivel ellenségeskedvén igen sok kárt okoztak egymásnak, megállapodnak, hogy a jövőben semmimódon nem okoznak kárt egymásnak, ill. egymás familiárisainak és jobbágyainak, vagy ha mégis ellentét lenne közöttük, ezt a felek által kijelölt bírók előtt döntik el. Forgacz János megígéri, hogy valamennyi familiárisa és jobbágya megfizeti az esztergomi és a nyitrai egyháznak járó tizedet és más adókat, az érsek és társai pedig megígérik, hogy Forgacz János familiárisai és jobbágyai háborítatlanul kereskedhetnek a fennhatóságuk alá tartozó városokban, és egyéb helyeken, továbbá,hogy nem fogadják be városaikba, váraikba erődeikbe a Forgacz Jánostól megszökött bűnösöket, s más egyéb részletezett ügyekben. - 2 vörös és 1 zöld papírfelzetes rányomott pecsét. SZÉCSI DÉNES BÍBOROSSZÉCSI DÉNES ESZTERGOMI ÉRSEKCSETNEKI LÁSZLÓ NYITRAI PÜSPÖKSZÉCSI TAMÁS KOMÁROMI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107534
Date: 1444-07-27
AbstractMorawa-i János Korlathkw-i /várnagy/ ünnepélyesen megígéri, hogy a Pozsony városával kötött fegyverszünet feltételeit Márton napig megtartja, és kijelenti, hogy ha a pozsonyiak nem tartják meg, hűtlenség bűnébe esnek, továbbá felszólítja a pozsonyiakat, hogy jelöljenek ki két nemest, akik az általa kijelölt két nemessel együtt a közöttük felmerülő ügyekben ítélkeznek, tárgyalnak és közvetítenek. MORAVAI JÁNOS KORLÁTKŐI RESIDENS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107535
Date: 1444-11-20
AbstractHUNYADI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107536
Date: 1444-12-26
AbstractZeecz-i Tamás komáromi comes kéri ismeretlent, hogy Tamassy faluban lévő birtokrésze ügyében csak jobbágyaival egyezzen meg, ha pedig a szomszédok akarnák megvenni az említett birtokrészt, a jobbágyok adják beleegyezésüket az ügylethez. SZÉCSI TAMÁS KOMÁROMI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107538
Date: 1445-05-02
AbstractMANDL BUDAI POLGÁRFLINS BUDAI POLGÁRWULFF BUDAI POLGÁR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107537
Date: 1445-06-08
AbstractGISKRA JÁNOS KIRÁLYI KAPITÁNYGISKRA JÁNOS SÁROSI ISPÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107538
Date: 1445-09-12
AbstractMANDL BUDAI POLGÁRFLINS BUDAI POLGÁRWULFF BUDAI POLGÁR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107539
Date: 1446-03-09
AbstractRenes István és Jungetl Péter jelentést tesznek a székesfehérvári országgyűlés lefolyásáról, amelyen a rendek V.(Utószülött) Lászlót királlyá választották,és kijelölték a követeket, akiket Frigyes császárhoz küldenek, hogy az általa elrabolt koronát és a fegyverrel elfoglalt magyarországi erődöket adja vissza. RENCZ ISTVÁN BUDAI POLGÁRJUNGETL PÉTER BUDAI POLGÁR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107540
Date: 1446-06-10
AbstractRenes István és Gmaetl István jelentést tesznek a budai országgyűlés lefolyásáról, amelyen a rendek Hunyadi Jánost az ország kormányzójává választották, Miklós vajdát leváltották és helyére Bainosui Bebek Imre került, Rozgonyi György (Jorg von Rozgon) országbíró tisztségét pedig Páloczy László (Laslo von Paloucz) kapta meg. - A 2. lapon latin nyelvű tartalmi kivonat. RENCZ ISTVÁN BUDAI POLGÁRGMAITL ISTVÁN BUDAI POLGÁR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107543
Date: 1447-00-00
AbstractSELMECBÁNYA VÁROS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107562
Date: 1447-02-02K
AbstractCILLEI ULRIK SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107541
Date: 1447-03-13
AbstractPaloch-i László országbíró kéri a székesfehérvári káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében Demetery-i Lánárt vagy Damonyia-i László mester, királyi jegyző, a király megbizottja visszaiktatja a veszprémi káptalant azoknak a Tolna megyei Fod-i possession levő halászóhelyeknek, szántóföldeknek és jobbágytelkeknek a birtokába, amelyeket a veszprémi káptalannak a székesfehérvári keresztes konventtel folyó perében a káptalan procuratora, Porch-i Gergely kanonok által a konvent procuratorának, Zsigmond fraternek jelenlétében bemutatott, Paloch-i László országbíró oklevelében tartalmilag átírt oklevelei /Zsigmond király 1407. május 12. - benne átirva Szent László király 1082. április 29. -; Erzsébet királyné 1342. szeptember 19; Olivér mester, királynéi udvarbíró, Zolyo-i comes 1342. szeptember 21; Pannonhalmi konvent 1365. március 29. - benne átírva I. Lajos király 1365. február 12; I. Lajos király 1365. február 12; fehérvári káptalan 1366. május 2.; Fehérvári káptalan 1382; Pécsváradi konvent 1382; Pannonhalmi konvent 1382; Fehérvári káptalan 1385. május 1.; III. Béla király 1193; Palocz-i Máté comes 1429. március 3. - benne átirva I. Károly király 1333. junius 13. / megerősiti I. Lajos király 1364. május 27./ - benne átirva II. András király 1215./ alapján a veszprémi káptalannak itélt meg az országbíró. PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 107542
Date: 1447-09-10
AbstractHunyadi János kormányzó mivel Magyarország és az osztrák hercegség között a két fél által választott személyek közbenjárásával megegyezés született megengedi, hogy a Zsigmond király idejében kialakult gyakorlatnak megfelelően az osztrák kereskedők és az osztrák hercegség lakói a kötelező harmincadot Pozsony városban fizessék, és ne legyenek kötelesek ezt Budán tenni; Magyarország határán fekvő települések lakóinak megparancsolja, hogy az osztrák hercegség lakóit és az osztrák kereskedőket ne háborgassák, bíróságuk elé ne idézzék, ne büntessék, mert a német-római király vagy Bécs város bírája illetékes ítélni felettük, a harmincadosoknak pedig, hogy ne szedjenek tőlük jogtalan vámokat. HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1422 - 1447next >