useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondK. Papp Miklós gyűjteménye (Q 372)
A preface will be available soon.
Charter: 50330
Date: 1262-08-25
AbstractBÉLA 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50330
Date: 1270-00-00
AbstractISTVÁN 5 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50330
Date: 1275-00-00
AbstractLÁSZLÓ 4 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50331
Date: 1289-02-06
AbstractMIKLÓS 4 PÁPA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50331
Date: 1290-00-00
AbstractHENRIK REGENSBURGI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50332
Date: 1302-05-00
AbstractPÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50333
Date: 1310-01-17
AbstractIMRE VÁRADI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50333
Date: 1311-02-09
AbstractIMRE VÁRADI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50339
Date: 1317-04-18
AbstractJÁNOS 22 PÁPA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50337
Date: 1317-04-18
AbstractJÁNOS 22 PÁPA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50333
Date: 1318-04-20
AbstractVÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50334
Date: 1329-06-22
AbstractPÉTER SOMBORI FŐESPERESPÉTER EGRI VIKÁRIUS

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50335
Date: 1355-08-26
Abstractferia quarta post festum bti Bartholomaei apli. Kolozs megye hatósága Gereu fia, János mesternek, kolozsi comesnek perét Gereu testvére, János s egyúttal Literatus Pál zamusfolua-i jobbágya ellen, augusztus 26-ról két hétre elhalasztja . Papír, zárópecsét nyoma. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) KOLOZS MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50336
Date: 1356-04-06
Abstractin octavis medy xlme. István, erdélyi alvajda Dezmer-i János fia, Istvánnak elengedi a 3 márka büntetést, amelyet Markus fia, Jánossal szemben Szent Mihály tizenötödik napján kellett volna fizetnie. (Teljes szöveg.) Papír, hátlapon pecséttöredék. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) ISTVÁN ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50337
Date: 1370-07-19
Abstractsie XIX mensis July. János prágai érsek átírja XXII. János pápa 1317. április 18-án a salzburgi, prágai és regensburgi püspökökhöz intézett mandátumát, amelyben a bajor- és a csehországi Szent Ágoston remeték kiváltságainak megvédését rendeli el. Hártya, függőpecsét elveszett. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) JÁNOS PRÁGAI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50338
Date: 1381-10-13
Abstractin quindenis festi scti Michaelis archangeli. Az egri káptalan bizonyítja, hogy Wtas-i Márton fia Simon fiai: Miklós, István, Simon és János bizonyos tartozásuk ügyében olyképpen egyeztek meg Beleser-i Bako fiaival: Pállal, Literatus Mihállyal, Lászlóval és Jánossal, hogy a 70 forintból 20-at már kifizetvén 25-25 forintot újévkor, illetőleg pünkösd másodnapján fogják megfizetni. Papír, záró pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50339
Date: 1387-09-30
AbstractJÁNOS PRÁGAI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50340
Date: 1408-03-12
AbstractSZÁNTÓI JAKAB ERDÉLYI VAJDATAMÁSI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50341
Date: 1438-11-12
AbstractMiklós esztergomi éneklőkanonok, esztergomi vicarius ítéletlevele abban a perben, amelyet a pécsi egyházmegyében lévő Wylak-i Szent Anna kolostor priorja, György indított Wylak-i András presbiter ellen, bizonyos szőllő jogtalan birtoklása miatt, a szőlőt a kolostornak ítéli oda. Függőpecsét elveszett. Közjegyzői záradékkal. Miklós esztergomi éneklőkanonokMiklós esztergomi vikárius

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50342
Date: 1439-05-01
AbstractVizakna-i Miklós erdélyi alvajda Zamosfalua-i Miklós fia Jánosnak Gergfalua-i Imre elleni perét szt. György nyolcadáról július 1-re halasztja. Zárópecsét nyoma. VÍZAKNAI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50343
Date: 1442-05-25
AbstractHunyadi János erdélyi vajda bizonyítja, hogy Erzsébet asszony, Iklod-i Beke Györgynek és Zenthiwan-i Simon fia János leányának, Magdolnának leánya - Kemer-i István fia Péter felesége - azután János, Mihály, László, Ilona, Katalin, Skolasztika nevű gyermekei, azután ZenthIwan-i Poka fia András fiai: Benedek és György tiltakoztak a Külső Szolnok megyében fekvő ZenthIwan-on levő birtokrészüknek ZenthIwan-i János és halála után fia: Péter által történt elfoglalása ellen. Rányomott pecsét nyoma. HUNYADI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50344
Date: 1458-10-17
AbstractMátyás király meghagyja az aradi káptalannak, hogy Korneth Mihályt és Stremthwra-i Paap Istvánt iktassa be a Komjáthy districtusban levő Mezewhath, Mezewallya possessiokba s Sthremthwra negyedébe. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50344
Date: 1458-11-25
AbstractAz aradi káptalan jelenti, hogy Mátyás király 1458 október 17-én kelt iktatóparancsára Korneth Mihályt s János, Magdolna, Katalin nevű gyermekeit, valamint Stremthwra-i Paap Istvánt ellentmondás nélkül megnevezett szomszédok jelenlétében beiktatta a Komjathy districtusban levő Mezewhath, Mezewallya possessiokba és Stremthwra negyedrészébe. Hártya. Függő pecsét. ARADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50345
Date: 1488-02-21
AbstractAz erdélyi káptalan bizonyítja, hogy Alpesthes-i Chanad Benedek, Gergely és Albert nevű testvére, valamint rokona Pál s ennek Mihály, György, János és Balázs fia nevében is tiltakozott a hunyadmegyei Alpesthes-en és Ethe-n Bathyzfalwa-i Bathyz Péter egykori birtokrészeinek Barcha-i János és Akác, valamint János fiai által történt elidegenítése ellen. - Papír - Hátlapon pecséttöredék – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) ERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50346
Date: 1497-01-02
AbstractPyski György Boros Jenew-i várnagy levele ZenthIwan-i Literatus Tamás Vech-i várnagyhoz, melyben kéri, hogy felesége, Dorottya által Tamásnak kölcsönzött pénzt adja vissza, minthogy fél falut és malmot óhajt vásárolni. Ha nem küldi meg, a vásárlási alkalomtól el fognak esni, ami nagy kár lenne. - Papír - Z.p. nyoma – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) PISKI GYÖRGY BOROSJENŐI VÁRNAGY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50347
Date: 1510-01-21
Abstractin festo bte Agnetis vginis et mris. Az erdélyi káptalan előtt Barcha-i Akác Zenth Imreh-i Zthrygy Mihály leányait: Orsolyát - Morauia-i Literatus András - és Zsófiát - Deech-i Bálint feleségét - eltiltotta Zthrygy Móric Hunyad megyei Zenth Imreh, Pethren és Lonka birtokának elfoglalásától. (Teljes szöveg) Papír, hátlapon pecséttöredék. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) ERDÉLYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50348
Date: 1519-11-08
Abstractferia tertia ante festum bti Martini conf. II. Lajos király meghagyja az egri káptalannak, hogy az agostonrendi remeték egri házát iktassa be Watha-i Folthy István fia, Gergely borsod megyei KysGeley, vlamint NaghGeley Tamás özvegyének, Erzsébetnek és fiának, Pálnak ugyancsak borsodmegyei NaghGeley, KysGeley és Zalontha birtokába vétel jogán. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) LAJOS 2 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50348
Date: 1520-01-04
Abstractsedecimo die statutionis sc. feria tertia ante festum bti Thome apli. Az egri káptalan jelenti, hogy amikor II. Ulászló király 1519. november 8-i parancsára az agostonrendi remeték egri házát be akarta iktatni Watha-i Folthy István fia Gergely KysGeley, NaghGeley Tamás özvegyének - Erzsébetnek - és fiának - Pálnak Naghgeley, KysGeley és Zalontha birtokába, névszerint felsorolt szomszédok jelenlétében, Naghgeley Albert felesége, Erzsébet és Naghgeley Mosa fiai, Miklós és Mihály tiltakoztak, akiket ezért a királyi kúriába idézett. Hártya. Függőpecsét elveszett. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bakács) EGRI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)