useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondMagyar Történelmi Társulat gyűjteménye (Q 245)
< previousCharters1406 - 1441next >
Charter: 74473
Date: 1406-10-04
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74474
Date: 1408-06-24
AbstractJÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74475
Date: 1409-09-13
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74476
Date: 1414-05-25
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74477
Date: 1415-04-01
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74478
Date: 1416-02-24
AbstractGÖMÖR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74483
Date: 1424-07-28
Abstractin Wyssegrad. f. sexta p. Jacobi. Zsigmond király a Zala megyei Salamonwara, másként Harkal, Akwsfalwa, más névvel Kyskauas, meg Hermanfalwa, másként Anthalvsfyafelde és Sygeer possessiókban, meg a Salamonwara-hoz tartozó Mayusylese, Lewrinczebenedekfelde, Gyepew és Thakow prediumokban levő királyi jogot örök jogon a nevezett helységeket birtokló Kwthos-i Ferenc fiainak: Istvánnak és Antalnak, zenthbenedek-i Bertalan fiának: Jánosnak, Iwanoz-i János fiának: Györgynek és név szerint felsorolt sok társaiknak adományozza, megjelölvén egyben a birtoklás megoszlását az adományos családok között. Átírja Zsigmond király 1430. június 8-i privilégiumában. Zala m.: Salamonvára, Ákosfalva, Hermanfalva és Siger helységek, Majusülése, Lörincebenedekföldje, Gyepü és Tako puszták.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74483
Date: 1424-08-01
AbstractBude. in f. Petri ad Vincula. Zsigmond király meghagyja a zalai konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a király ember Kwthos-i Ferenc fiait: Istvánt és Antalt, Zenthbenedek-i Bertalan fiát: Jánost, Iwancz-i János fiát: Györgyöt és a többi név szerint felsorolt társaikat a Zala megyei Salamonwara, másként Harkal, Akwsfalwa, másként Kyskawas, Hermanfalwa, másként Anthalysfiafelde s Syger possessiókban, meg a Salamonwara-hoz tartozó Mayusylese, Lewrenczebenedekfelde, Gyepew s Thakow posztákban levő királyi jog birtokába királyi adomány címén bevezesse. Átírja a zalai konvent 1424. szeptember 7-i bizonyságlevelében.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74483
Date: 1424-09-07
Abstractsextodecimo die vigilie Bartholomei. A zalai konvent bizonyítja, hogy Zsigmond király 1424. augusztus 1-i parancsára Kwthos-i Istvánt és Antalt, valamint a mandátumban név szerint felsorolt társaikat királyi adomány címén ellentmondás nélkül bevezették a Zala megyei, a bevezető parancsban foglalt possessiókban és prediumokban levő királyi jog birtokába.. Átírja Zsigmond király 1430. június 8-i privilégiumában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZALAI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74479
Date: 1424-09-11
Abstractin Gumur. f. secunda p. nat. Virg. Gömör megye bizonyítja, hogy Kysfalud-i Pál fia: Demeter presbiter, egy Laaz nevű rétjét és hat hold szántóját 10 forintért a visszaváltásig Kysfalud-i Pethev unokájának: Miklósnak elzálogosította. Eredeti, papír, hátlapján két rány. p. h. Gömör m.: Kisfalud helység, földrajzi nevek.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GÖMÖR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74480
Date: 1424-10-09
Abstractin f. Dionisii. A pozsonyi káptalan Wolfstal-i Rawscher János bemutatásában és részére átírja I. Lajos király 1380. november 30-án kelt privilégiumát. Eredeti, hártya, első hajtásánál két helyen kissé hiányos, függőpecsétje elveszett.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) POZSONYI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74481
Date: 1427-03-24
Abstractin Gumur. in vigilia annunc. Marie. Gömör megye bizonyságlevele arról a fogott bírák közbenjöttével történt osztályról, amelyet Kysfalud-i Pethev unokája Péter egy részről, Kysfalud-i János fia, Miklós, más részről és e János fia, Tamás, harmadik részről a (Kysfalud possessióban levő) üléseikre vonatkozólag egymás között létesítettek. Eredeti, papír, hajtásoknál kissé hiányos, hátlapján öt tört rányomott pecsét. Gömör m.: Kisfalud helység, földrajzi nevek, falukép, ház és anyaga, gyümölcsfák.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GÖMÖR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74482
Date: 1428-06-28
Abstractin Gumur. f. secunda p. nat. Joh. Bapt. Gömör megye bizonyítja, hogy Kysfalud-i Péter unokája, Demeter presbiter név szerint felsorolt szántóit s rétjeit Kysfalud possessió határában 13 arany forintért a visszaváltásig Kysfalud-i Pethev unokájának, Miklósnak meg feleségének: Kathko asszonynak elzálogosította. Eredeti, papír, két darabra szakadva, a szakadásnál és hajtásnál kissé hiányos, hátlapján öt rányomott pecsét helye. Gömör m.: Kisfalud helység, földrajzi nevek, irtványok nevei.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GÖMÖR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74483
Date: 1430-06-08
Abstractsexto Idus Junii. Zsigmond király Kwthos-i Ferenc fiai: István és Antal, Zenthbenedek-i Bertalan fia: János, s Akoshaza-i Sarkan István fia: László és általuk képviselt, név szerint felsorolt társaik bemutatásában és részére átírja és mindenben megerősíti a saját 1424. július 28-i pátens levelét és a zalai konvent 1424. szeptember 7-i birtokba vezetésről szóló bizonyságlevelét, amelyben a király nevezetteknek adományozza Salamonwara, másként Harkal, Akwsfalwa, másként Kyskauas, Hermanfalwa, másként Anthalysfyafelde, s Sygeer possessiókban, s a Salamonwara-hoz tartozó Mayusylese, Lewrinczbenedekfelde, Gyepew és Thakow prediumokban lévő királyi jogot, illetve annak birtokába a megadományozottakat a zalai konvent ellentmondás nélkül bevezette. Eredeti, hártya, függőpecsét elveszett, méltóságsor. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74484
Date: 1431-09-25
AbstractBude. f. tertia a. Michaelis. Zsigmond király meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Teryen-i Márk fiát: Mihályt, az őt a Komárom megyei Chuz, Jazfalu, Kamocha és Pilys possessiókban zálogjogon megillető részek birtokába bevezesse. Átírja a garamszentbenedeki konvent 1431. október 9-i jelentésében. Komárom m.: Csuz, Jászfalu, Kamocsa és Pilis helységek. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74484
Date: 1431-10-09
Abstractsexto die f. Francisci. A garamszentbenedeki konvent jelenti Zsigmond királynak, hogy 1431. szeptember 25-i parancsára Márk fiát, Mihályt, zálogjog címén ellentmondás nélkül bevezették Chuz, Jazfalu, Kamocha és Pilys possessiókban levő részek birtokába. Eredeti, papír, hátlapján rányomott pecsét maradványa. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74485
Date: 1432-05-07
Abstractf. quarta p. Joh. a. Port. Lat. A zágrábi káptalan bizonyítja, hogy Zenche-i Tibold unokája: László és ennek fia: szintén László nevében a Körös megyei Zenche possessióban és bárhol másutt bírt birtokaik megszerzésétől és a birtokbavezetéstől Zenthlilek-i Castellán unokáját: Péter mestert, a zágrábi püspökség vikáriusát meg a nevezett Zenthlylek-i Castellán fia, Lászlónak fiait: Zsigmondot és Gáspárt, a birtokok adományozásától pedig Zsigmond királyt eltiltották. Eredeti, papír, egyik hajtásánál kisebb hiány, hátlapján rányomott pecsét nyomai. Körös m.: Zencse helység. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZÁGRÁBI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74486
Date: 1434-05-01
Abstractin f. Phil. Jac. A jászói konvent bizonyítja, hogy Kysfalwd-i Petew unokája Miklós a maga s a név szerint felsorolt édestestvérei és más Kysfalwd-iak nevében a Gömör megyei Kysfalwd possessióban levő részeik elfoglalásától és hasznaik szedésétől Soor-i Lászlót, Porkolab Balázs fiait: Jánost és Lászlót meg Soor-i Pétert eltiltotta. (Teljes szöveg.) Litt. prohibit. Eredeti, papír, hátlapján rány. p. h. Gömör m.: Kisfalud helység. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) JÁSZÓI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74487
Date: 1434-09-11
AbstractBude. sabbato p. nat. Virg. Zsigmond király meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Thernye-i Márk fiát: Mihályt a Komárom megyei Czuss - máshol Chzuss - possessióban őt zálogjogon megillető rész birtokába bevezesse. (Teljes szöveg.) Átírja a garamszentbenedeki konvent 1434. november 13-i bizonyságlevelében. Komárom m.: Csuz helység. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74487
Date: 1434-11-13
Abstractsabbato p. Martini. A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Zsigmond király 1434. szeptember 11-i parancsára a Komárom megyei Chzuss possessióban általa zálogjogon bírt rész birtokába Thernye-i Márk fiát Mihályt ellentmondás nélkül bevezették. (Teljes szöveg.) Litt. testimon. super intr. et stat. Eredeti, papír, hajtásoknál kissé hiányos és rongált, hátlapján rány. p. maradv. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74488
Date: 1435-02-17
Abstractf. quinta a. Kath. Petri. Pálóci László országbíró bizonyítja, hogy Zemche-i Tibold unokája: László és ennek fia: szintén László nevében Zemche nevű possessiójuk megszerzésétől és a birtokbavezetéstől Zenthlelek-i Castellan fiát: Gáspárt és mindenki mást eltiltanak. (Teljes szöveg.) Litt. protest. et prhibit. Eredeti, papír, hátlapján rány. p. maradv. Körös m.: Zemose helység. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74492
Date: 1435-06-09
AbstractBude. quatragesimo die octav. Georgii. Zsigmond király - a per eddigi lefolyásának tudatása mellett - meghagyja Cillei Herman szlavón bánnak és Körös megyének, hogy Zenthlelek-i Castelan fia László fia Gáspár felperes és Zenche-i Tibold unokája László alperes között folyó birtokperben hozzanak Körös megye székén ítéletet és amennyiben azzal valamelyik fél nem lenne megelégedve, tegyék át a pert a királyi kúriába. (Teljes szöveg.) Mand. adjudicat. et transmiss. Átírja Bátori István országbíró 1439. március 1-i kiadványában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74489
Date: 1435-11-18
Abstractin villa Megyer distr. de Challokewz octavo die Martini. Zsigmond király tudatja Tollouoz-i Matkó szlavon bánnal vagy a vicebánnal és Körös megyével a Zenthlelek-i Castalan fia László fia Gáspár felperes és Tibold fia János fia: László alperes között folyt birtokper eddigi lefolyását, a Körös megye székén abban hozott ítéletet; egyben közli vele, hogy ezt az ítéletet revokálja és elrendeli, hogy Körös megye székén Szlavónia nemeseivel vizsgálja meg újra ezt a pert, abban hozzon ítéletet és ha valamelyik fél azzal nem lenne megelégedve, akkor tegye át a pert ítélethozatalra a királyi kúriába. Mand. precept. super revis. cause. (Teljes szöveg.) Eredeti, papír, 2 darabra szakadva, a szakadásnál kis hiányok, szöveg alatt piros viaszú, papírfelzetes ép rány. p. Szöveg felett jobbról kanc. felj. - hátlapján 16. sz.-i magyar tart, kivonat. Körös megye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) ZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74490
Date: 1437-03-25
Abstractin Gemer. f. secunda p. Ramispalm. Gömör megye hatósága harmadmagával leteendő tisztító esküt ítél meg Soor-i Péternek arra vonatkozólag, hogy az ellene Kysfalud-i Pethew Miklós által hatalmaskodási vádban ártatlan és a felperesnek nála zálogban levő Sor possessióban lakó jobbágyától nem vett el hatalmaskodva egy csöbör bort. (Teljes szöveg.) Litt. memor. super depos. juramenti. Eredeti, papír, utolsó két sora rongált, kissé hiányos, zárópecsét helye. Gömör m.: Zsór helység, bor elvétele jobbágytól.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) GÖMÖR MEGYE

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74492
Date: 1437-07-04
Abstractin Egra. f. sexta p. Visit. Marie. Mand. prorogat. Tallouch-i Matkó dalmát, horvát és szlavon bán meghagyja Körös megye hatóságának, hogy familiárisának, Zenche-i Tibold fia, Lászlónak, minden perét Szent Mihály nyolcadára (okt. 6.) halassza el, mert nevezett most Jajca vár védelmében vesz részt. (Teljes szöveg.) Mand. prorogat. Átírja Tallóci Matkó bán 1437. augusztus 10-i kiadványában. Körös m.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TALLÓCI MATKÓ DALMÁT BÁNTALLÓCI MATKÓ HORVÁT BÁNTALLÓCI MATKÓ SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74492
Date: 1437-08-10
AbstractCrisy. sexto die f. secunde p. oct. Jacobi. Tallouch-i Matkó, dalmát, horvát és szlavon bán a Zenche-i Tibold fia, László, felperes és Zenthlelek-i Castelan fia, László, fia: Gáspár, alperes között a csázmai káptalan perbehívásról szóló jelentésében foglalt ügy miatt folyó pert, miután bemutatták a saját, 1437. július 4-i, itt teljes szövegében átírt perhalasztó kiadványát, a királyi kúriába az országbíró elé átteszi. (Teljes szöveg.) Litt. transmiss. Átírja Bátori István országbíró 1439. március 1-ei kiadványában.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila) TALLÓCI MATKÓ DALMÁT BÁNTALLÓCI MATKÓ HORVÁT BÁNTALLÓCI MATKÓ SZLAVÓN BÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74491
Date: 1438-11-05
AbstractAlbert király meghagyja Gömör megye hatóságának, tartson a megyében tanúvallatást Kysfalwd-i Miklós, Péter, Tamás, Demeter presbiter, György, Márk, István, Ákos, László, Miklós, Mátyás, János, Mihály és Pál által előadott panasz tárgyában, amely szerint Beye-i Tamás Beye possessioban lakó, név szerint felsorolt jobbágyai - uruk megbízásából - a panaszosok Kysfalwd possessio határában lévő erdőit kivágták és a kitermelt fát elszállították, sőt egynémely panaszost a helyszínen meg akartak ölni. Piros viaszú, papirfelzetes zárópecsét. Hátlapján a jobb alsó sarokban ”Lecta”. ALBERT KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74492
Date: 1439-03-01
AbstractBátori István országbíró Zenthlelek-i Castelan fia László fia Gáspár felperes és Zenche-i Tibold fia László alperes között a Tallóci Matkó dalmát, horvát és szlavon bán 1437 augusztus 10-i és Zsigmond király 1435 június 9-i, itt szó szerint átírt kiadványaiban foglalt birtokpert május 4-re halasztja, amikor is abban a nevezett bán fog ítéletet mondani Körös megye székén. Kitöredezett zárópecsét. Hátlapján 16. sz.-i magyar reg. BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74493
Date: 1441-11-11
AbstractUlászló király megparancsolja a bácsi káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Nagwelgh-i Lászlót, feleségét Ilona sszonyt - Barthan-i Peres György leányát - és e Peres György fiát: szintén Györgyöt a Bodrog megyei Barthan, Pysky, Deed, Parys, Thatarrew, Warasd, Zenthgywrgh és Mene possessióknak az általuk zálogban bírt részeibe bevezesse. ULÁSZLÓ 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74493
Date: 1441-12-12
AbstractA bácsi káptalan bizonyítja, hogy Ulászló király 1441 november 11-i parancsára a Bodrog megyei Barthan, Pysky, Deed, Thatharrew, Paryz, Warasd, Zenthgywrgh és Mene possessiók általuk zálogban bírt részébe Nagwelgh-i Lászlót, feleségét: Ilonát és Peres György fiát: Györgyöt - a név szerint felsorolt szomszédok jelenlétében - ellentmondás nélkül bevezették. - F.p. elveszett. BÁCSI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 74494
Date: 1442-02-17
AbstractCrassoffew-i Orbonaz Vacassen - a temesi comes, Crassofew-i Orbanaz György testvére - meghagyja Temes megyének és mindenfajta officiálisainak, hogy Vissaad-i Bessenew Jakabot a megyebeli Zeekes possessio birtokában tartsák és védjék meg, Zeekes lakosainak pedig megparancsolja, hogy a nevezett Bessenew Jakabot ismerjék el uruknak s neki engedelmesek legyenek. Szöveg alatt rányomott gyűrűspecsét helye. KRASSÓFŐI ORBONÁSZ VACCASSEN MAGÁNORBONÁSZ VACCASSEN /KRASSÓFŐI/ MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1406 - 1441next >