useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondNedeczky Szendrő gyűjteménye (Q 362)
< previousCharters1318 - 1505
Charter: 39242
Date: 1318-02-05
AbstractVÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39241
Date: 1357-07-24
Abstractferia secunda proxima post f. b. Marie Magdalene. A veszprémi káptalan jelenti Lajos királynak, hogy megkapván a Seffridus pannonhalmi apát és konventje részére adott littere annualest, amely szólt a festo assumptionis Domini - máj. 18. - egy évre, annak értelmében Kitzegh-i Hankade fiával: Péterrel mint királyi emberrel Sebestyén mester kanonoktársát küldte ki, akik júl. 19-én kiszálltak a monostor Semenszuka nevű Győr megyei birtokához, és azt a szomszédok jelenlétében határokkal elválasztották a győri püspökség Maczo és Pét nevű birtokaitól. A határjárásnál a püspökség részéről senki sem mondott ellent. Helyrajzi elnevezések a határjárásnál: possessio septér et Maczo; quidam puteus in dextra parte in dicta possessione Sewinszuka; possessio Pér episcopalis; pratum et fossatum Szekvölgye vocatum; ad projectum unius sagitte; possessio Nyulas. Átírta 1358. február 23. Lajos király, > 1384. március 30. Mária királynő. – Regeszta forrása: OL regeszta VESZPRÉMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39241
Date: 1358-02-23
Abstractin Visegrad. feria sexta proxima post dominicam Invocavit. Lajos király bizonyítja, hogy eléje járult Seffridus pannonhalmi apát és a saját, meg konventje nevében bemutatta előtte a veszprémi káptalannak 1357. júl. 24-én kelt oklevelét, amely a monostor Győr megyei Semyenszuha nevű birtokának a határjárásáról szól, kérve, hogy azt a maga teljességében írja át. A király szóról-szóra átírja a káptalan oklevelét és amennyiben a határokat igazságosan állapították meg, tartalmilag is megerősíti. Átírta: 1384. márc. 30., Mária királynő. – Regeszta forrása: OL regeszta LAJOS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39241
Date: 1384-03-30
Abstracttertio Kalendas Aprilis. Mária királynő bizonyítja, hogy miután apja halála után elnyerte a koronát, eléje járult és Erzsébet anyakirályné elé István testvér pannonhalmi apát monostora és a konventje nevében is és bemutatta előttük Lajos kiálynak nagyobb (xxx elveszett) pecsétjével ellátott oklevelét, amely megerősíti a veszprémi káptalannak az oklevelét, mely a monostornak Semen Sz..ka (?) Gy(r megyei birtokának a határjárásáról szól, kérve, hogy a két oklevelet privilegialis formában írja át. A királynő teljesíti István apát kérését és az oklevelet Erzsébet anyakirályné és az országnagyok hozzájárulásával tartalmában megerősítve privilegialis formában átírja. Datum per manus reverendi ... domini Demetrii ... Sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis, Strigoniensis ecclesie perpetui gubernatoris, locique ejusdem comitis, et aule nostre cancellarii. Méltóságsor: eodem domino Demetrio cardinale gubernatore ecclesie Strigoniensis perpetuo, Ludovico Colocensi, Petro Jadrensi, Ugolino Spalatensi et Ugone Ragusiensi archiepiscopis, Emerico Agiensi, Paulo Zagrabiensi, Gublino Transylvanensi, Valentino Quinqueecclesiensi, decretorum doctore, Joanne Varadiensi, Gilermo Jauriensi, Benedicto Vesprimiensi, Joanne Chanadiensi, Georgio Bosnesi, Petro Vacziensi, Joanne Sirmiensi, fratre Dominico Nitriensi, Paulo Tiniensi, Demetrio Noniensi, Crilongrio Traguriensi, Mattheo Szibinicensi, Benvenuto Farensi, Jacobo Machariensi ... fratre Thoma Szeniensi episcopis, Korbaviensi sede vacante. - Nicolao de Gara regni Hungarie palatino et judice Comanorum, Ladislao vaivoda Transilvano et comite de Zolnok, comite Nicolao de Szécs curie nostre judice, Stephano de Lindva totius regni Sclavonie, Stephano filio condam Stephani regnorum Dalmatie et Croatie, Stephano filio Philippi de Macho banis, Nicolao ”dicto” Zambo tavarnicorum, Blasio ”dicto” Forgach pincernarum, Nicolao filio Nicolai de Zeech genitore (Janitorum helyett), Ladislao filio Nicolai de Vezen dapiferorum et Stephano filio Dionisii vajvode agazonum nostrorum magistris, predicto Nicolao Zambo comite Posoniensi. Másolat, a nevek egy részét csak a kiejtés szerint hozza. - Regeszta forrása: OL regeszta MÁRIA KIRÁLYNŐ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39242
Date: 1388-11-01
AbstractVÁRADI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39242
Date: 1394-10-06
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39242
Date: 1396-00-00
AbstractILSVAI LESTÁK NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39242
Date: 1396-00-00
AbstractLELESZI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39242
Date: 1406-04-24
AbstractGARAI MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39234
Date: 1409-04-08
AbstractBUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39234
Date: 1409-04-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39234
Date: 1411-03-20
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39234
Date: 1411-04-13
AbstractESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39235
Date: 1439-05-28
AbstractAlbert király jelenti, hogy eléje járulván Deed-i Farkas Péter fia: Farkas László előadta, hogy máj. 23-án Budán, mikor a király és a királyné is ott tartózkodott és a király az országnagyokkal az ország védelméről tanácskozott, a köznép között zavargások ütöttek ki, amely kilengések közben, amelyek főleg a német polgárok ellen irányultak, az ő birtokokmányai is elvesztek, amelyeket megőrzés céljából Erdy László budai esküdt polgárnál helyezett el. Azért kérte a királyt, hogy érdemeire való tekintettel újítsa meg a birtokadományozást. A király szem előtt tartva azt, hogy Farkas László már Zsigmond király huszita-ellenes hadjárataiban is többször résztvett és őt is mindíg hűségesen szolgálta királlyá választása óta, új adomány címén újra adományozza Farkas Lászlónak az esztergommegyei Karwa és Sarkan birtokot, továbbá Dyozaad, Kyskarwa és Segenye puszták felét azok minden tartozékával, különösen a Duna folyón való halászattal és az egyházak kegyuraságával. - A szöveg élén jobbra: de commissione propria domini regis.- A pecsét alatt: Commissio propria domini regis d. archiepiscopo Str. referente. - A szöveg alatt papírfelzetes pecsét. ALBERT KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39240
Date: 1464-03-18
AbstractA garamszentbenedeki konvent jelenti Mátyás királynak, hogy megkapta a Budán Vízkereszt nyolcada alatt tárgyalt ügyről Chuz-i István és Miklós javára egy birtok-restatutiora vonatkozó ítéletlevelét Baromlak-i Smyr ”dictus” János özvegye: Orsolya, jelenleg Alcsuth-i László felesége és Orsolya két leánya: Ilona és Katalin ellenében bizonyos jegy és nászajándék és leánynegyed miatt, amelyeket Für és Baromlak nevű birtokok és Camocha, Nyaras, Keued és Kiss Szemere nevű birtokok illetőleg puszta birtokrészeiből követeltek, és az ítéletlevél értelmében Kürth-i Osvald királyi emberrel, akit a királyi curiából külön e célra küldtek ki, András testvért delegálta, akinek a jelenlétében a királyi ember márc.14-én kiszállt a nevezett Smyr Jánosnak Für és Baromlak nevű birtokaihoz, továbbá a Kamochaban, Nyarason, Keueden és Kiss-Szemere pusztán lévő birtokrészekhez Komárommegyében és a szomszédok jelenlétében a nevezett Chuz-i Istvánnak és Miklósnak statuálta azokat, senkinek az ellenmondását sem véve figyelembe, kizárva azokból Orsolya embereit és familiárisait, ahonnan Szent György napjáig többi dolgaikat is mind el kell vinniük. – Regeszta forrása: OL regeszta. GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 65108
Date: 1472-00-00
AbstractGachal-i Mihály özvegye: Jusztina asszony három lakott jobbágytelkét Gachal possessióban Zantho-i Bekcs Péternek és feleségének: Katalin asszonynak elzálogosította. Eredeti, papír, hajtásnál kissé rongált + III. sz. egysz. más. Szöveg alatt kitöredezett rány. p. GATHAL-I MIHÁLY ÖZV JUSZTINA MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39237
Date: 1484-06-28
Abstractmátyás király az esztergomi káptalanhoz. Jelentette neki Forynthos ”dictus” János, esztergomi polgár, hogy jun. 5-én Arad-i Bertalan és Cehepen-i Benedek, az előbbi feleségének: Ilonának, fiának: Ambrusnak és leányának: Magdolnának, az utóbbi szintén feleségének: Katalinnak és mindketten Oláh Gergely nevü famulusuknak a biztatására fegyveres kézzel rátámadtak az exponensnek az Esztergommegye-i Aradon lakó ..... jobbágyára, akit véresre vertek és halálos fenyegetésekkel a birtokról elűztek. - Ugyanők az előbbiek biztatására jun. 24. körül egy kocsit vettek el Thewrek Ambrus nevű jobbágyától. Meghagyja tehát a káptalannak, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember előbb vizsgálatot tartván idézze meg Arad-i Balást, Chepen-i Benedeket, Ilona és Katalin urnőket, Bertalan fiát: Ambrust és leányát: Magdolnát Forynthos Jánossal szemben Szent Jakab apostol nyolcadára - aug. 1. - a királyi személyes jelenlét elé. Kijelölt királyi emberek: Emericus de Wadach, aut alter Emericus de Bela, aug Johannes sive alter Johannes Lewe ”dictus” de eadaem Bela, neve Nicolaus Haynal, cew Benedictus Iwanczy de Zomor, seu Nicolaus, sin Johannes, vel Balasius Mathias ”dicti” de eadem Zomor. Eredeti, papír; az összehajtásoknál részekre szakadozik. Záró pecsét nyomaival. MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39238
Date: 1505-05-01
AbstractA sági konvent (Imre prépost és a konvent) jelenti, hogy megjelent előtte Kapy-i János fia: Menhardus és magára vállalva nővéreinek: Katalinnak, Path-i Károly feleségének, és Zsófiának: Lengeld-i Balás özvegyének és az özvegy fiainak és leányainak a terhét előtte ily bevallást tett: Minthogy néhány birtokrésze az Esztergom megyei Karwa és Sarkan birtokokban a Sáros megyei Kapy birtoktól és a hasonló nevű Kapy vártól, az ő szokott tartózkodási helyétől messze esnek, úgy hogy nem is tud rájuk kellő gondot fordítani és gyakran az út is veszedelmes a 2 birtok között, másrészt néhány, a Sáros megyei Kapy várhoz tartozó birtokrészt elődjei eltékozolták és szétforgácsolták, amelyeknek egy része most is idegenek kezén van; ezeket vissza akarja szerezni, hogy haszna is legyen belőlük, azért Karwa-i és Sarkan-i összes birtokrészeit, t.i. Karwa felét és Sarkan 1/4 részét, azonkívül a Karwaban levő nemesi curiáját és az Esztergom megyei Labathlan birtokban lévő szőlőjét, 12 járomba való ökörrel, tehenekkel, borjakkal, disznókkal, szárnyasokkal, kertekkel, mindenfajta épületekkel és a nemesi curia más clenodiumaival eladta Athya-i Miklósnak, esztergomi olvasókanonoknak és általa a kanonok nővérének: Katalinnak és Katalin leányainak: Angalethanak és Potentianának és a kanonok egy másik nővére fiának: Cosma fiának: Györgynek 600 magyar arany Ft-ért, hogy majd ezen az összegen visszaszerezze Sáros megyei birtokait. - Hártya - F.p.hiányzik – Regeszta forrása: OL regeszta SÁGI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39239
Date: 1505-06-15
AbstractAz esztergomi káptalan jelenti, hogy megjelent előtte egyrészt kanonoktársak: Athya-i MIklós olvasókanonok, másrészről Dywa-i Mátyás, Lewe-i János és Bela-i Ferenc fia: Ambrus, és MIklós olvasókanonok magára vállalva nővérének: Katalinnak és Katalin lányának: Potentianának és másik leányának: Anglétának, azonkívül egy másik nővére fiának: Cosma fia: Györgynek a terhét, - Mátyás pedig magára vállalva Antal, János és Bertalan nevű fiainak és Juliana meg Erzsébet nevű leányainak a terhét, birtokaiban ily cserére léptek: Miklós olvasókanonok átadta Mátyásnak, Jánosnak és Ambrusnak és azok mindkét nembeli utódaiknak a Nyitra megyei Zenthgyewrgh nevű birtoknak a felét, annak minden tartozékával, viszont ezek átadták Miklós olvasókanonoknak és általa nővérének: Katalinnak és Katalin leányainak: Angléthának és Potencianának, továbbá Cosma fiának: Györgynek Esztergom megyei teljes birtokukat: Also-Aradot úgy, hogy azokban egymást kölcsönösen meg fogják védeni, és ha Mátyás és társai a nekik jutott Zenthgyewrgh-ot idők folymán el akarnák adni vagy zálogosítani, azt elsősorban Miklós olvasókanonoknak kell felajánlaniok. - Papír - Hátán pecsét nyomaival – Regeszta forrása: OL regeszta ESZTERGOMI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1318 - 1505