useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondTagányi Károly gyűjteménye (Q 374)
< previousCharters1258 - 1439next >
Charter: 50578
Date: 1258-00-00
AbstractVINCE NYITRAI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50570
Date: 1272-02-24
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50567
Date: 1337-11-18
AbstractPÁL ORSZÁGBÍRÓ

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50568
Date: 1339-07-23
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50568
Date: 1339-10-07
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50568
Date: 1342-10-25
Abstractf. sexta ante f. b. Simonis et Jude. A nyitrai káptalan előtt Bogár fia Márton fia ifjabb Gergely a testvére: idősebb Gergely által Magyar István gimesi alvárnagynak 3 bécsi márkáért elzálogosított és ki nem váltott berencsi szőlőt örökre Istvánnak adja. (Teljes szöveg). Átírja a nyitrai káptalan, 1342. október 30. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50568
Date: 1342-10-30
Abstract(...ta ante f. Omnium Sanctorum, 1342.) A nyitrai káptalan Magyar István gimesi alvárnagy részére átírja saját 1339. június 23-án, október 7-én és 1342. október 25-én kelt Bogár fia Márton fia nagyobb Gergely berencsi szőlejére vonatkozó okleveleit. (Keltezés lehet: 1342. október 30. vagy 31.) Eredeti, hártyán, felül ABC betűkkel chirographálva, alján kissé hiányos. Függőpecsétje hiányzik. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50573
Date: 1344-04-26
AbstractEsztergom. F. secunda post f. b. Georgii, 1344. Miklós esztergomi érsek a liptói plébánosok kérésére átírja és megerősíti Miklós honti főesperes 1344. április 26-án kelt oklevelét. Átírja Tamás esztergomi érsek 1368. április 28-án, > Demeter esztergomi érsek 1386. január 23-án, > Szepesi káptalan 1388. április 2-án. - Regeszta forrása: OL regeszta (FEKETE NAGY) CSANÁD ESZTERGOMI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50573
Date: 1344-04-26
AbstractEsztergom. f. secunda post f. b. Georgii, 1344. Miklós honti főesperes és esztergomi kanonok Salamon főesperes oklevele alapján a liptói plébánosok részére megerősíti azt a jogot, hogy székpénz és szálláspénz fejében csak évi 14 garast tartoznak adni, és azt a jogot adja nekik, hogy alesperest választhatnak maguk közül, aki ítélkezik felettük, ha hozzájuk megy, ötödmagával szállást tartoznak neki adni és Húsvétra 16 dénárt adnak. Átírja Miklós esztergomi érsek 1344. április 26. > Tamás esztergomi érsek 1368. április 28. > Demeter esztergomi érsek 1386. január 23. > Szepesi káptalan 1388. április 2. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) MIKLÓS HONTI FŐESPERES

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50569
Date: 1356-06-26
AbstractVisegrád. octavo die octavarum f. Penthecostes, 1356. Kont Miklós nádor a Rátóti Lőrinc fia, László mester által Alpenci Balázs fia, István és Pál fia, Péter ellen Alpenc birtok miatt indított pert az anyakirályné parancsára a hadoszlás 15. napjára halasztja. (Teljes szöveg.) Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) KONT MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50570
Date: 1360-03-08
AbstractVisegrád, XII.die octavarum diei Cinerum, 1360.Kont Miklós nádor a Bogár Márton fia Gergely és fia János, valamint a Felberencsi Miklós fia János és András fia Miklós közötti perben, minthogy kezében a nyitrai káptalan 1272. február 23-án kelt oklevelének pecsétje összetörött, az oklevelet átírja Gergely részére.XVI. századi egyszerű másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) KONT MIKLÓS NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50573
Date: 1368-04-28
AbstractEsztergom. f. sexta post f. b. Georgii, 1368. Tamás esztergomi érsek a liptói plébánosoknak az esztergomi sinoduson előadott kérésére átírja és megerősíti Miklós esztergomi érsek 1344. április 26-án kelt oklevelét. Átírja Demeter esztergomi érsek 1386. január 23-án > a szepesi káptalan 1388. április 2. - Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) TAMÁS ESZTERGOMI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50571
Date: 1372-05-08
AbstractVisegrád. VIII. die octavarum f. b. Georgii., 1372. Oppelni László herceg nádor a Berekszói Dezső fia Domokos mester és Miklós fia János, valamint Erményi István fia István között a Baka és Récs birtokok között folyó pert a felek kérésére lehalasztja. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) OPULIAI LÁSZLÓ NÁDOR

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50572
Date: 1373-12-09
Abstractsecundo die f. Conceptionis (Marie), 1373. A nyitrai káptalan előtt Berencsi Miklós fia János tiltakozik az ellen, hogy Berencsi Márton fia Gergely, fia János és társaik egyik jobbágyát elfogták, majd a vásárról hazatérő jobbágyait Komjátiban megverték. Csonka. Eredeti, papíron, bal harmada hiányzik, hátlapján zárópecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50573
Date: 1386-01-23
AbstractBuda. XXIII. die m. Januarii, 1386. Demeter esztergomi érsek a honti főesperességhez tartozó Liptó megyei plébánosok részére átírja és megerősíti Tamás esztergomi érsek 1368. ápr. 28-án kelt, Miklós esztergomi érsek, továbbá Miklós és Salamonhonti főesperesek oklevelét átíró oklevelét. Átírja a szepesi káptalan 1388. ápr. 2. - Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) DEMETER ESZTERGOMI ÉRSEK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50573
Date: 1388-04-02
AbstractSZEPESI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50574
Date: 1393-09-01
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50575
Date: 1395-04-28
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50575
Date: 1395-09-19
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50576
Date: 1396-08-03
Abstract(3. die octavarum Jacobi). A somogyi konvent jelenti Zsigmond királynak, hogy közös vizsgálatra vonatkozó bírói intézkedő levelére Kewagovrs-i Miklós fia: György mester felperes részére Tamás frater papot, Chepel-i Márton fia: Mihály alperes részére pedig Hernad-i Mihály királyi emberrel kancellárjukat (c[ance]llarium nostrum): Balázs urat (discretum virum dominum) küldték ki, akik visszatérve [egybehangzóan] jelentették, hogy Jakab-nap nyolcadán Varang birtokra összehíván minden szomszédot és határost az ő, valamint a felperest királyi ügyvédvalló levéllel képviselő Twr-i Lőrinc és az alperes jelenlétében a felek által összehívott szomszédokat, határosokat és megyebeli nemeseket Isten iránt köteles hitükre és királyi korona iránti hűségükre megeskették arról, hogy az alperes Reminiscere vasárnapján (febr. 26.) társaival felfegyverezve hatalmaskodva előre megfontolt szándékkal Varang birtokra jőve György mester ott talált familiárisaira és embereire rontva őket kegyetlenül megverték és megsebesítették, lovaiktól, fegyvereiktől, pénzüktől és ruhájuktól pedig megfosztották őket, s mindebben Mihály ártatlan-e vagy sem. Chepel-i Domokos fiai: György és János, ugyanottani Egyed fia: Demeter, János fia: Pál, a veszprémi püspök és Pál fia: Miklós, a Demes-i prépost falubírája (villicus), Chepel-i Imre fia: Balázs, ugyanottani Balázs fia: Benedek, Kekchee-i Mihály fiai: László és Péter, János frater szentléleki (de Sanctospiritu) prépost, Kekche-i János fiai: Bertalan és Bálint, Ewzed-i Geke fia: Benedek és testvére: László, ugyanottani István fia: János, Miklós fia: Benedek, aki Fanch fia: István mester Teleky-i officiálisa, János fia: Benedek, aki ugyanottani Fanch fia: László mester officiálisa, Balázs Chepel-i plébános határosok; Varang-i István özvegye, Vyz-i Miklós fia: János, Dénes fiai: Benedek és János, Domokos fia: Domokos, Balázs fia: György, Dese fia: Luca, Tamás fia: Egyed, Pál fia: János, Benedek fia: Miklós, István fia: István, János fia: Tamás, János fia: Mihály, András fia: Miklós, Mihály fia: Pál ugyanúgy Vyz-ről, Feereghaz-i Mihály fia: György, János fia: Miklós, Posa fia: László, István fia: Bertalan ugyanonnan, Karad-i Bertalan fia: Balázs szomszédok; Gamas-i Domokos fia: Balázs, István fia: László, Péter fia: Ferenc, Bálint fia: János, János fia: Fábián, Balázs fia: Mátyás az említett Gamas-ról, Chege-i János fia: Benedek megyebeli nemesek, akiket az alperes vezetett oda, szerint Márton fia: Mihály ártatlan ezekben. Vgal-i Domokos és János, Vtas-i(?) János, Kekche-i Gutur (dictus) Mihály, [...] fia: Péter, a fehérvári őrkanonok falubírája ([villi]co), Péter fia: János, a veszprémi püspök másik Kekche-i bírája, Mihály fia: Bálint, a fehérvári káptalan jobbágya, [... fia:] János, a fehérvári prépost jobbágya, Vgal-i János fia: László, határosok; Chychal-i János fia: István, ugyanottani Mihály fia: Simon, [Ka]pol-i [...] fia: János szomszédok; Karad-i János fia: Péter, Lulya-i Mihály fia: Mark, Jakab fia: Ferenc, Fodor (dictus) István, N[e]zeb-i(?) András fia: Miklós, Alch-i Miklós fia: András, Meger-i Bálint, Capol-i János fia: Balázs megyebeli nemesek, akiket Lőrinc ügyvéd hívott oda, Gutur (dictus) Mihály kivételével hallották és tudták (audivisse et scivisse), Gutur Mihály pedig kijelentette (retulisset), hogy mindezt (omnino) Mihály követte el. Hajtásainál három részre szakadt, rosszul restaurált, kissé hiányos papíron, kissé sérült zárópecséttel. (Tagányi gyűjtemény.) - Hátlapjának bal oldalán bírósági feljegyzés.- Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 31 (2000) 538. sz. SOMOGYI KONVENT

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50577
Date: 1401-01-28
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50577
Date: 1401-02-01
AbstractBUDAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50578
Date: 1406-04-18
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50579
Date: 1406-06-28
AbstractNYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50579
Date: 1406-06-28
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50580
Date: 1417-07-21
AbstractZSIGMOND KIRÁLY

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50581
Date: 1421-06-12
AbstractNyitra. f. quinta post f. b. Barnabe. Hinkó nyitrai püspök a város falain kívül lévő, a Nyitra folyón épített malmot, melyet káptalannak visszaítéltek, visszaadja, továbbá a malommal szemben lévő fürdőjét miseszolgáltatás fejében a káptalannak adja, oly feltételekkel, hogy sem ő, sem a város más fürdőt nem építhet a városban. XVII. Századi egyszerű másolat.– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) HINKÓ NYITRAI PÜSPÖK

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50570
Date: 1435-08-08U
Abstractután (...) die ferie secunde amte f. b. Laurentii, 1435. A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Zsigmond király parancsára György esztergomi érsek Cétény és Kér birtokait Árkos, Berencs, Nagyberencs és Kisberencs felől meghatárolta. (Teljes szöveg.) XVI. sz. egyszerű, végén hiányos másolat. - Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy) NYITRAI KÁPTALAN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50582
Date: 1439-10-15
AbstractMaróti László meghagyja Szokoli Basiusnak és Bálintnak és gyulai udvarbírájának: Caratunci Jakabnak, hogy ha igaz az, hogy Orros György az ő Pálülése birtokát elfoglalta, akkor Györgynek összes birtokait dúlják fel, őt magát pedig példaadásul akasszák fel. - Hátlapján gyűrűs zárópecsét nyoma. MARÓTI LÁSZLÓ MAGÁN

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50583
Date: 1445-02-08
AbstractDénes ezstergomi érsek, Mátyás veszprémi püspök, Hédervári Lőrinc nádor, Újlaki Miklós és Hunyadi János erdélyi vajdák meghagyják Zala megyének, hogy a húsvét nyolcadán tartandó pesti országgyűlésen főrendeik személyesen jelenjenek meg, a nemesek pedig követeik útján képviseltessék magukat. - Alján 5, részben töredékes gyűrűspecsét. Dénes esztergomi érsekMátyás veszprémi püspökHédervári Lőrinc nádorÚjlaki Miklós erdélyi vajdaHunyadi János erdélyi vajda

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1258 - 1439next >